Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zeven uur geopend, en eerst te elf nur begint de processie. Even vóór dien tijd was er nog een bewijs voorhanden hoe gewillig de geest en hoe zwak het vleesch dikwijls is. Een monnik die óf ter eere van den heilige, óf omdat de dienst zóó lang duurt, om niet te zeggen dat hij er wellicht aan gewoon is, te diep in het glaasje heeft gekeken, wordt waggelend door zijne collega's over de kloosterplaats geleid, opdat hij niet worde gezien door de geloovigen die zich opstellen voor den ommegang. Voorop gaan de zangers, dan komt het beeld van Arsinius, in eene lijst waaraan twee latten zijn bevestigd, en aan beide zijden gedragen door een moesjiek. Vervolgens eenige versleten vaandels en de opperpriester. Daarna de menigte blootshoofds, waarvan de achterhoede bestaat uit de gebrekkigen, waarmede wij reeds gisteren avond kennis hebben gemaakt: de een nog viezer dan de andere; daar zijn er met houten beenen, op krukken, éénoogigen, lieden zonder neus, idioten enz., zij zijn de klaploopers van den stoet.

Zoodra de processie zich in beweging heeft gesteld om naar eene kleine kapel te gaan, waar de heilige Arsinius een groot gedeelte van zijn leven als kluizenaar moet hebben doorgebracht, meen ik dat er twist ontstaat. Naderbij komende, bemerk ik echter dat het gedrang eene andere oorzaak heeft. Het is er den geloovigen namelijk om te doen de bewuste schilderij over hun hoofd te doen gaan. Gehurkt, maken zij, zonder dat zulks gemakkelijk gaat, aangezien elkeen de eerste wil zijn, eene rij, met het gezicht naar het beeld gericht, en zoodra de twee dragers voorbij zijn en het beeld dus boven hen heen is gegaan, sluiten zij zich weder aan bij den troep, die uit ongeveer zeven honderd personen bestaat.

Te twee uur 's namiddags zijn alle bedevaartgangers weder op de stoomboot, die thans den steven naar Wallamo richt. Als medereisgenooten in de eerste kajuit hebben wij een drietal, dat te zamen reist, bestaande uit de meest verschillende elementen, ofschoon hun doel, de bedevaart, hetzelfde is. De een is Russisch militair, en zoon van een adellijken

Sluiten