Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, niet weg kon varen. Gedurende vijf dagen wachtten de vreemdelingen reeds op het bedaren van den storm, toen de Brit eindelijk den opperpriester te spreken vroeg en dezen bekende, dat hij den bewusten steen van het graf had weggenomen, om een aandenken van Wallamo te bezitten. Aangezien hij thans niet langer kon wachten, werd hij tot bekentenis gebracht en gaf den steen terug. Nauwelijks was het corpus delicti in handen van den priester, of de storm bedaarde, en de reizigers konden vertrekken. De steen kreeg daarop zijne tegenwoordige eereplaats.

's Avonds ondernamen wij, steeds onder begeleiding van den rentmeester, en in het gezelschap van het boven beschreven drietal, een watertocht naar een tweede verafgelegen klooster van kleinen omvang, de Skiet (ermitage) geheeten. Hier woont een aantal monniken die den wensch te kennen hebben gegeven, naar nog strenger wetten te leven dan die in het groote klooster gelden. Zij gebruiken nooit dierlijk voedsel en brengen twee uur van den dag en twee uur van den nacht door met staande te bidden vóór een altaar in de kerk, die ook hier overal met heiligenbeelden is behangen. Terwijl bij ons binnentreden de biddende monnik, die kort daarop werd afgelost, het mager en bleek gelaat niet een enkel maal van het voorwerp zijner aanbidding afwendde, maar desniettegenstaande den indruk maakte werktuigelijk te bidden, beschouwde ik de verschillende manieren waarop de Russen, die bij ons waren, hunne devotiën verrichtten voor den zooveelsten keer van den langen dag. De rentmeester roept de bescherming in van slechts weinige, hem bijzonder gunstig gestemde heiligen, welke hij op waardige wijze, zonder overdrijving, begroet; de officier daarentegen werpt zich op de knieën en drukt het voorhoofd tegen den grond voor alles wat beeld is; de koopman, die in Jeruzalem is geweest, doet hem na, maar op eene wijze die doet vermoeden, dat het is omdat het zoo bij zijnen tegenwoordigen godsdienst behoort, terwijl des klokkenluiders zoon, die steeds op zich laat wachten en zich o. a. zeer driftig heeft gemaakt, dat men

Sluiten