Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van kleederen te kunnen verwisselen, heeft hij, in den letterlijken zin van het woord, buiten den waard gerekend. Nauwelijks ziet men de kamer rond of men bemerkt dat zelfs de meest primitieve inrichting tot wasschen ontbreekt, evenals, wat bijna even zoo erg is, beddelakens, kussens en handdoeken. Verlangt men alle deze onontbeerlijke zaken, dan moet daarvoor weder afzonderlijk worden betaald. Als waschgereedschap wordt dan een stoeltje gebracht, waarop een kleine kom en een microscopische lampetkan worden geplaatst, ajsof elke druppel water schatten kostte. De echt Russische manier om zich te wasschen bestaat hierin, dat een bediende u in de beide tegen elkander gehouden handen een beetje water giet, waarmede men zich in het gezicht wrijft, en ... . men is gewasschen. Toch wordt zelfs deze wijze door het volk nog als eene overdaad beschouwd. De Russische moesjiek reinigt zich eenmaal per week, namelijk Zaterdags. Dan gaat hij naar het badhuis met vrouw en kinderen, laat zich uitstoomen en wasschen van top tot teen, en dan is hij weder klaar voor eene geheele week. Tusschentijds zich te wasschen is voor hem eene overdrevene zindelijkheid. Zonder natuurlijk met dit laatste in te stemmen, wensch ik toch te wijzen op het groote voordeel dat deze algeheele Zaterdagsche reiniging oplevert. Menig werkman in westelijk Europa, die zich wellicht nooit zóó grondig wascht, kan zich Zaterdags avonds aan den Russischen boer spiegelen.

De kamer in het hotel liet aan zindelijkheid veel te wenschen over. Ik kan, wat dit betreft, volstaan met te vermelden, dat een wreinig water dat op den vloer viel, die blijkbaar in geen jaren met vocht in aanraking was gekomen, in weinig tijds modder werd. Over de ondervinding, 's nachts op het harde bed opgedaan, zwijg ik liefst. Voor iemand die niet het geluk heeft een zeer harden huid te bezitten, is het slapen in een Russisch hotel in de provincie bijna eene onmogelijkheid. Een en ander maakte, dat ik gedurende mijn verblijf te Nischni eiken dag van hotel veranderde, om

Sluiten