Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles te onderzoeken het goede te behouden. Dit laatste was echter zeer schaarsch: alleen den laatsten dag vond ik in een hotel, door een Duitscher gehouden, eene kamer waarin het leven dragelijk was.

Maar het wordt tijd, dat ik over de jaarmarkt zelve spreek. „Om zich een denkbeeld te maken van de ethnographische verscheidenheid, welke Rusland oplevert, moet men de mis van Nischni bezoeken" zeggen vele Russen, vooral zij die er zelf nooit zijn geweest. Hij die met zulke hooggespannen verwachtingen er heengaat, wordt zeker teleurgesteld. Behalve Russen en Duitschers vindt men er vele Tartaren, een enkelen Armeniër, een Pers, een Boekhaar; doch „eene bonte menigte van oosterlingen in hunne nationale kleederdrachten", welke men daar te aanschouwen zou krijgen, is eene bewering die met vele Oostersche zaken dit gemeen heeft, dat zij schooner schijnt dan zij in werkelijkheid is. Om Rusland van eene ethnographische zijde te leeren kennen, doet men beter het Roemiantseff-museum te Moskou te bezichtigen.

De jaarmarkt is overigens, ook zonder die overdrijving, voor den vreemdeling belangwekkend genoeg. Het terrein waar zij gehouden wordt, is geheel afgescheiden van de eigenlijke stad. Over de rivier de Oka, die een eind verder in de Wolga valt, en die dit terrein begrenst, liggen twee lange bruggen, die alleen voor den duur der jaarmarkt, ongeveer van i5 Juli tot 10 September (o. s.), worden opgeslagen. Stelt men zich nu voor, dat op dit terrein eene groote vijf duizend rood en wit geschilderde huizen, met een soort kolonnade er voor, zijn gebouwd in lange rijen en vierkanten, in het midden waarvan zich een theater, een gouvernementshuis en vier kerken bevinden, dan heeft men een oppervlakkig denkbeeld van de mis-stad. Deze huizen zijn alle magazijnen en kantoren. De rijen zijn genummerd, met uitzondering van ééne, welke den naam van Chineesche linie draagt. H ier is men eenigszins van den barakkenstijl afgeweken. Op de hoeken der gebogen daken zijn Chineesche beeldjes

Sluiten