Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangebracht; alle kantoren hier zijn van de groote theehandelaars te Moskou.

Tijdens de jaarmarkt heerscht er een gewoel, een gedrang en een leven waarbij hooren en zien vergaat. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ratelen de vrachtkarren over het hobbelig plaveisel. Overal liggen koopwaren door elkander. Op de beurs en in de daarvoor gelegen straat schreeuwt men, dringt elkander tegen het lijf, en met uitzondering van eenige weinige uren (van 's morgens vijf tot tien uur) wordt er voortdurend in de ontelbare cafés chantants gezongen en muziek gemaakt.

Om de jaarmarkt goed en spoedig te bezichtigen, heeft men een gids noodig. Ik had het geluk dien te vinden in een der chefs van een groot Moskou'sch handelshuis, waarvan het voornaamste artikel thee is. (De groote Moskou'sche firma's zenden één der chefs met een aantal bedienden naar Nischni, zoolang de mis duurt.)

Nauweljks had hij mijne aanbevelingsbrief ingezien, of zijne vraag was:

Heeft u veel slaap noodig?

Eenigszins verwonderd, zeide ik in dit opzicht een gewoon mensch te zijn. ,,Ik heb op 5 a 6 uren gere'.end."

,,Dat is te lang. Iemand die Nischni in korten tijd wil zien, moet zich gedurende zijn verblijf alhier met 2 a 3 uren tevreden stellen. Wij zelf doen het daarmede. Onze beste zaken maken wij in de cafés chantants en bovendien werken wij op het kantoor van 7 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en van 4 tot 10 uur 's avonds. Dan gaan wij uit om zaken te doen. Maar u zal dit alles zelf wel zien. Thans wenscht u de waren te zien die hier ter markt worden gebracht? Ik zal u eerst onze eigene theevoorraden wijzen."

Eene calèche met een Russisch tweespan stond voor de deur te wachten. In een oogenblik waren wij op de Sibirski pristan (Siberische steiger), alwaar groote stoombooten, gebouwd naar het model der Mississipi-booten, aan den oever der Wolga koopwaren losten. Achter de lange rijen van

Sluiten