Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorafgaand jaar. Twintig jaren later werd er voor io5 millioen roebel zilver aangevoerd, in 1870 was dit bedrag reeds gestegen tot 142,914,000 roebel, in 1881 tot Rb. 246,180,238 en verleden jaar ('84) was het, ondanks den algemeen ongunstigen handelstoestand, toch nog Rb. 2o5,016,000. Op de jaarmarkt van dit jaar heeft het gebrek aan water in de rivieren gedurende den zomer een nadeeligen invloed uitgeoefend. De Karna was bijna geheel opgedroogd, tengevolge waarvan groote aanvoeren van goederen, uit Siberië komende, aan den mond dier rivier, welke in de laatste dertig jaren meer en meer verzandt, moesten blijven liggen.

Het belang van de mis werd dit jaar verhoogd door eene nijverheidstentoonstelling. Het gebouw dezer tentoonstelling, in Russischen stijl opgetrokken, werd 's avonds electrisch verlicht. Men kon er de verschillende nijverheidsproducten van het gouvernement Nischni Novgorod bezichtigen. Dit gouvernement telt 5oo fabrieken, met 20,000 werklieden, en bovendien heeft het eene belangrijke huisnijverheid. Een en ander brengt jaarlijks ongeveer 35 millioen roebel op.

Het gebouw der tentoonstelling was niet groot, maar smaakvol ingericht. Daar was het beroemde messenwerk van de dorpen Pavlovo en Vorsma, leder en lederwerk van Bogorodskoje, touwwerk, minerale oliën, houten meubelen en verdere producten van fabriek- en huisnijverheid. Afwisselend speelde op de tentoonstelling een militair orkest en een groot orgel, welk instrument men in de voorname Russische traktirs (restaurants) zeer dikwijls aantreft.

En zoo ben ik tot de jaarmarkt-muziek gekomen, waarover men, van de mis sprekende, niet zwijgen kan.

Reeds om 10 uur's morgens beginnen de cafés-chantants, welke overal te vinden zijn en zelfs reeds op dat uur van den dag goed zijn bezet. De grootste zaken worden afgesloten onder het gehoor van den een of anderen zigeunerdeun, of van eene chansonnette, die vele jaren vroeger de haute nouveauté van de folies bergères te Parijs of van het American

Sluiten