Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tweede is voor het publiek, dat twee roebel entree kan betalen, terwijl de toegang tot de derde één roebel kost. Deze afdeeling wordt door velen bezocht, van wie men niet zou verwachten dat zij voor hun vermaak dien prijs zouden willen besteden, hetgeen echter bewijst, dat ook onder het volk de belangstelling voor den bjeg (de harddraverij) groot is. Intusschen zijn er aan den overkant tribunes, waar men tegen lagere prijzen toegang verkrijgt.

In het algemeen wordt berekend, dat de afstand van één werst door een paard, dat tot de renbaan wordt toegelaten, in twee minuten wordt afgelegd. Naarmate de verschillende paarden dit in minder dan twee minuten kunnen doen, worden zij gerangschikt in klassen. Een paard dat tot eene lagere klasse behoort mag niet mededingen naar een prijs, die bestemd is voor paarden van eene hoogere klasse, tenzij het in zijne klasse heeft bewezen een werst in denzelfden tijd te kunnen loopen, als noodig is om in die hoogere klasse te worden toegelaten.

De geheele Russische wijze van aanspannen is er op berekend om het paard zoo min mogelijk gewicht te doen dragen en trekken. Van de egoistka (slede of droschke voor slechts één persoon), tot de troika, waarin vier personen kunnen plaats nemen, doch waarvoor dan ook drie paarden worden gespannen, is het tuig zoowel als het voertuig zoo licht mogelijk. Voor deze harddraverijen wordt evenwel eene kleine ijzeren slede van bijzonder licht maaksel gebruikt, waarin alleen plaats is voor den voerman.

Meer dan twee paarden loopen nooit tegelijk. Zoodra de kampioenen in het renperk komen, begeeft elk zich naar de hem aangewezen plaats: de ééne in het midden der lijn van het ovaal, dus vlak vóór de groote tribune, de andere in het midden daarachter; zoodra de bel luidt, gaan zij tegelijkertijd afin dezelfde richting, zoodat zij elkander nooit kunnen tegenkomen. Aan de ronde eindpunten van het ovaal zijn openingen met roode merkteekenen gemaakt in de heining van sneeuw die de renbaan omgeeft, zoodat men met juist-

Sluiten