Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orgaan in Rusland. Door den tegenwoordigen minister van justitie Monasseine en zijne omgeving wordt het nu en dan gebruikt tot het oplaten van ballons d'essai voor hervormingen op rechtskundig gebied. Het telt zijne lezers voornamelijk onder de gegoede burgers, de ambtenaren en de militairen. De hoofdredacteur is de heer Soeworine.

De Noivoje Wremja heeft den 29 sten Februari 1.1. haar tienjarig bestaan gevierd. Tot 1879 behoorde het blad, behalve aan den heer Soeworine, tevens aan den heer Lichatschof, den tegenwoordigen burgemeester van St. Petersburg. In 1879 en '88o werden er jaarlijks van 8 tot 9 millioen exemplaren van de Non'. Wremja verspreid, thans bijna twaalf en een half millioen.

De Peterboergski Wjedomoski (Petersburgsche tijdingen) werd vroeger geredigeerd door den heer Komarof, thans redacteur van de Swet; de tegenwoordige redacteur is de heer Awsejenko. Het blad behoort aan het keizerlijk ministerie van openbaar onderwijs, waarvan het belangrijke subsidiën ontvangt. In vragen van binnenlandsche politiek is de richting gematigd conservatief, doch steeds vóór de intrekking der privileges van de Baltische provinciën; voor het overige is het met omzichtigheid te raadplegen wanneer het blijkbaar op de openbare meening in de eene of andere richting invloed wil uitoefenen. Ten opzichte van de buitenlandsche staatkunde slaat het steeds een vredelievenden toon aan.

De Non'osti (nieuwstijdingen) onder redactie van den heer Notowitsch ( Poolsch Israeliet) tracht zich zooveel mogelijk in dezelfde richting te bewegen als de sedert het optreden van den tegenwoordigen minister van binnenlandsche zaken, graaf Tolstoï, opgeheven Golos, zij vaart derhalve onder liberale vlag. Toch gelukt het haar niet populariteit te verkrijgen, hetgeen wellicht moet worden toegeschreven aan de omstandigheid dat de informatiën van het blad niet altijd vertrouwbaar zijn.

De Swet 'het licht) wordt geredigeerd door den heer

Sluiten