is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het nummer het licht ziet. Aangaande sommige onderwerpen, zooals aanslagen op het leven van den Keizer, wordt aan de nieuwsbladen bevel tot zwijgen gegeven. Behandelen zij andere der regeering onaangename onderwerpen — zelfs met inachtneming der censuurbepalingen — dan wordt voor de eerste maal den redacteur eene berisping toegediend.

Bij herhaling van het vergrijp wordt aan het blad het recht ontnomen afzonderlijke nommers op straat te mogen verkoopen, waardoor eene belangrijke bron van inkomsten voor de Russische couranten verstopt wordt, of advertentiën op te nemen; eindelijk kan het geheele blad worden opgeheven, gelijk o. a. met de Golos (de stem) gebeurd is.

Alle bladen die niet in de beide hoofdsteden verschijnen, moeten, alvorens gedrukt te worden, door de censuur zijn goedgekeurd. In grootere provinciesteden, waar eene censuurcommissie of een enkele censor aanwezig is, wordt dit bezwaar reeds erg genoeg gevoeld, omdat dikwijls honderden regels geschrapt worden, en de redactie derhalve steeds eenige door de censuur reeds goedgekeurde artikelen in gereedheid moet hebben, om de plaats van het geschrapte te vullen, wil het blad nog op tijd verschijnen. In steden echter waar geene censuur-overheid is, worden de dagbladen bij het een of ander censuurressort ingedeeld, en al hunne artikelen moeten, alvorens te worden openbaar gemaakt, opgezonden worden naar den naastbijzijnden censor. Alvorens het „nieuws" dat aan hunne lezers kan worden opgedischt, van daar terugkomt, verloopen er eenige dagen, somtijds eene week. Is het plaatselijk bestuur over het blad ontevreden, dan zorgt het er voor, dat het onder het ressort wordt gebracht van eene zeer ver afgelegen censuuroverheid, hetgeen bijna gelijk staat met de opheffing van het blad.

Voor de buitenlandsche couranten is er eene censuurcommissie verbonden aan de postkantoren van alle belangrijke plaatsen. Zoodra in eene buitenlandsche courant iets ten nadeele van of onaangenaams voor Rusland gezegd of afgebeeld wordt, dan wordt het bericht of de teekening zwart gemaakt,