is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roepen. De Sivet: „alle Russische harten mogen zich vereenigen om zijn graf, en moge dit graf een zinnebeeld worden van de eensgezindheid van alle Russen, tot nut van hun machtig volk." De Noivaja Wremja zegt van Aksakoff: „hij, die met bloed en zenuwen schreef, één der helderste sterren, die ooit aan den hemel der Russische volksmeening hebben geschenen." De Peterburgski Wjedomosti meent, dat „niet alleen de Russische letterkunde, waarvan Aksakoff de belangrijkste vertegenwoordiger was, maar ook het Russisch gevoel, het Russisch bewustzijn, de Russische politieke gedachte een zwaar en onherstelbaar verlies hebben geleden." De medewerker van het Journal de St. Petersbourg, de heer Zagulajeff, noemt in eene uitvoerige necrologie den overledene „un grand patriote, un homme saus tdche."

Deze staaltjes zijn voldoende om te doen zien, welken indruk de dood van Aksakoff in Rusland maakt.

Aksakoff behoorde tot de mannen die, wel verre van den tijd van Peter den Groote als een geluk voor Rusland te beschouwen, dien Keizer, die den vreemden titel van Imperator aannam, beschouwen als den stichter van het grootste kwaad dat ooit Rusland kon overkomen. Reeds onder de regeering van Katharina II waren er sporen van eene slavophile letterkunde die, met een beroep op den nationalen trots, alle „naaperij" van vreemde gewoonten en zeden veroordeelde. Zij verdedigde de leer dat de geschiedkundige ontwikkeling van Rusland geheel op zich zelf staat, dat de maatschappelijke en staatkundige organisatie van het land geheel verschillend is van de natiën van westelijk Europa, en dat bij gevolg de kwalen waaraan men hier lijdt, niet kunnen worden verholpen door middelen die daai worden toegepast. Thans zijn deze beweringen gemeenplaatsen geworden, maar vroeger werd dit volstrekt niet erkend; ook onder de regeering van Alexander II hebben de slavophilen er veel toe bijgedragen om de opheffing der lijfeigenschap zoo dragelijk mogelijk te maken.

Aan den anderen kant gaan zij, als alle doctrinairen,bij hun