Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nihilisten niet meer dan 5ooo bedraagt. De juistheid dezer bewering is natuurlijk hoogst moeielijk na te gaan. Doch zeker is het, dat er velen toe gerekend worden, die het niet zijn, of die het niet meer zijn. Onlangs stond nog in één onzer bladen de bekentenis van een vroegeren nihilist, een gewezen student, die er rond voor uitkwam dat hij, vrij naïef, gemeend had bij zijn toetreden tot het nihilisme, geen moordenaar behoefde te zijn. Toen hij de opdracht weigerde om een hooggeplaatst persoon uit den weg te ruimen, werd hij door hen weggeworpen als een uitgeknepen citroen, op het "Europeesch plaveisel", zooals hij zich uitdrukte. Men kan veilig aannemen dat dit geval niet op zich zelf staat.

In het buitenland maakt men zich bij het beoordeelen van Russische toestanden zeer dikwijls aan de fout schuldig, dat men vergeet, dat de beschaving, de verhouding tusschen de maatschappelijke klassen en de geschiedenis van westelijk Europa, op Rusland niet toepasselijk zijn. Over het peil van beschaving en ontwikkeling van het Russische volk behoeft niet verder te worden uitgeweid. Omtrent de verdeeling der standen is de slotsom der bekende statistische gegevens, dat van de 100 millioen inwoners van het Russische rijk 86 pet. landbouwers, 10 pet. kleinhandelaars, industrieelen, werklieden en burgers zijn, en dat slechts 4 pet. behooren tot den adel, de geestelijkheid, den ambtenaarstand, het leger, de marine en den groothandel.

Wat de geschiedenis betreft, zoo is het overbekend, dat eenige eeuwen van Tartaarsche overheersching Rusland's vooruitgang hebben tegengehouden. Later, nadat het Tartaarsche juk was afgeschud, en men aan het werk ging om het verlorene in te halen ten einde op de hoogte der overige Europeesche natiën te komen, zijn dikwijls — en dit is waarlijk niet te verwonderen — juist niet de beste middelen te baat genomen. Ook in de laatste tijden, vooral onder de regeering van den vooruitstrevenden keizer Alexander II, getuigden vele maatregelen van regeeringswege meer van goeden wil dan van practischen zin, en van vele kan

Sluiten