is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het jaar verschijnt, en een maandblad De algemeene Zaak, hetwelk door den boekhandel van Elpibine te Genève wordt iiitgegeven. De bekende nihilisten Plechanoff en Alissoif geven nog van tijd tot tijd kleine brochures in het licht, welker inhoud vrij heftig, doch dikwijls alles behalve duidelijk is. Dit is tegenwoordig alles.

In een der maandnummers van het nihilistisch geschrift De Algemeene Zaak stond onlangs het volgende te lezen:

,,De onpartijdigheid noodzaakt ons tot ons leedwezen tot de bekentenis dat de harde strijd, dien de Russische regeering vóór eenige jaren tegen de ontevredenen in het rijk en de liberale beweging aldaar heeft ondernomen, geëindigd is met een grooten triomf. De samenzweringen hebben nagenoeg opgehouden, de liberale partij heeft de wapens neergelegd door het overlaten aan de reactionairen van bijna alle takken van het bestuur, en indien men in Rusland hier en daar nog eenige sporen van kritiek tegenover de regeering bemerkt, dan zijn zij zóó zwak, dat de regeering zonder veel moeite dit spoor van het liberalisme kan onderdrukken, zoodra zij slechts wil; het wordt alleen geduld, omdat het zeer onschuldig is, en aan het overwicht van het absolutisme geen nadeel toebrengt. De door eene ontzaggelijk groote, onwetende meerderheid gesteunde, zegevierende reactie heeft alle sluizen geopend en over geheel Rusland de verpeste golven van den reactionairen vloed uitgegoten."

Dit is zeker eene vrij openhartige bekentenis, waarop behalve de onkiesche uitdrukking aan het slot, niets valt aan te merken dan dat de nihilisten zich met de liberalen vereenzelvigen. Afgezien daarvan, kan men over die erkenning hunner machteloosheid zich slechts verblijden. Wie weet hoeveel menschenlevens daardoor gespaard blijven! Want wèl wordt er verder in het artikel gezegd : ,,elke daad van geweld is volgens onze opvatting strafbaar en immoreel", maar de ondervinding heeft geleerd dat die overtuiging niet diep geworteld is, en zoolang er processen voorkomen als dat hetwelk nog zeer onlangs te Warschau is behandeld, kan de