Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dezelfde orde zal vervolgen, voor zoover hij niet door kommer, ontbering en koude wordt gedecimeerd ! Alle jaren komen er i3 a 14000 gedeporteerden in Siberië aan; i5 °/Q hunner zijn tot dwangarbeid veroordeeld. De sterfte onder de gedeporteerden is niet gering, doch komt hoofdzakelijk voor onder de kinderen, die hunne ouders daarheen volgen.

In 1879 een centraal bestuur over de gevangenissen ingesteld. Van dien tijd dagteekenen de hervormingen in het gevangeniswezen hier te lande, die langzamerhand worden ingevoerd. Te beginnen met Siberië, streeft men er aldaar naar, alle dwangarbeiders bijeen te brengen op het eiland Sachaline 'en in de Trans-Baïkal-provincie. Bij het kroningsmanifest van 1883 zijn duizend dwangarbeiders vrijgelaten en hunne plaatsen zijn ingenomen door hetzelfde aantal dwangarbeiders, die inde gevangenissen van westelijk Siberië werkten; deze laatste wenscht men geheel op,te heffen met uitzondering van die van Alexandrovsk bij Irkutsk en Iletsk bij Orenburg.

Door het instellen van dat-centraal bestuur heeft de regeering zelve erkend, dat er ten opzichte van het gevangeniswezen nog veel te hervormen valt. De hygiënische toestanden, vooral van de gevangenissen in het verre Oosten, laten veel te wenschen over. In tuchthuizen, gebouwd voor 100 a 200 personen, moeten dikwijls 5oo ja tot 700 gevangenen gehuisvest worden. Lansdell vertelt ons dat, indien hij te kiezen had tusschen eene cel in de gevangenis van Kara, waar een misdadiger zat, van wien men sterk vermoedde dat hij bij de eerste de beste gelegenheid zou ontsnappen, en eene ccl in de Millbank-gevangenis te Londen, hij aan de eerste de voorkeur zou geven. Dit bewijst echter hoogstens, dat de Londensche gevangenissen nog slechter zijn dan de Siberische.

Men heeft beweerd dat Lansdell eene groote mate van naïviteit aan den dag heeft gelegd door de wijze, waarop hij de behandeling heeft beschreven, welke de gevangenen van de zijde der beambten ondervinden. Ik geloof echter, dat wij vooral in dit opzicht veilig op zijne verzekeringen mogen

Sluiten