Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzonderheden, die ik hier beknopt mededeel. De gevangenen krijgen dagelijks twee pond roggebrood, een kwait pond vleesch en groentensoep.

Op een groot veld, dat vroeger werd ingenomen door een der vleugels van de gevangenis aan de Wiborgsche zijde, heeft men thans een gedeelte der nieuwe gevangenis gebouwd, hetwelk onlangs is ingewijd en waarvan de kosten op anderhalf millioen roebel komen te staan.

Het gebouw vormt een kruis, in het midden waarvan eene soort rotonde is gebouwd, van waar men naar alle lichtingen kan zien. Er zijn dus eigenlijk vier vleugels, verbonden door die rotonde. Elke vleugel heeft aan weerszijden drie gaanderijen cellen, van welke er in het geheel 480 zijn. Aangezien het tweede gebouw geheel zal worden ingericht als dit, hetwelk thans gereed is, zal de geheele gevangenis na verloop van tijd 960 cellen bevatten, alsmede eene afdeeling waar drie honderd man in gemeenschap kunnen arbeiden. Deze laatste wordt evenwel alleen gebruikt in geval van nood. Om niet misverstaan te worden, haast ik mij er in het bijzonder op te wijzen, dat de gevangenis niet voor eenzame opsluiting bestemd is. "W ij hebben hiei gevangenen," zegt mijn leidsman, „die reeds veertien malen zijn teruggekeerd; na hunnen straftijd voleindigd te hebben, beschouwen zij de gevangenis als hun tehuis, hun club, die zij missen, zoodra zij vrij zijn, en spoedig wordt een of ander misdrijf begaan, alleen om weder bij de kameraden te komen. Dit zal nu door het stelsel der nieuwe gevangenis worden voorkomen. Ook hier zijn de gevangenen verplicht te werken, doch gelijk gij ziet, behalve een stoel, tafel en bed, staat tevens hun gereedschap: weefstoel, draaibank enz. in de cel, en niet in eene gemeenschappelijke werkplaats. Bij het werk zijn zij dus alleen; en aan den gezelligen omgang wordt daardoor een einde gemaakt, want bij de maaltijden wordt hun het spreken ten strengste verboden.

Het geheele gebouw wordt electrisch verlicht, overal zijn met zorg maatregelen genomen voor het luchten en de

Sluiten