Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het overige Russische volk afwijkt. Op zijn roemrijk verleden is hij trotsch. Tot in de zestiende eeuw vormden de kozakkenbenden, zeiven overblijfselen van de Mongoolsche overheersching, zelfstandige vereenigingen — nomadenrepublieken als men wil — in de onafzienbare steppen van den Don, van den Dnjepr en van den Ural. Als zoodanig waren zij, gelijk de regeering nog dikwijls in officieele stukken doet uitkomen, een dam tegen alle invallen in het Russische rijk van den kant van Asië, en het is niet de gei ingste \ei dienste der Czaren van Aioskou geweest, dat zij reeds dadelijk nadat het Mongoolsche juk was afgeschud^ hebben ingezien hoe er van het bondgenootschap met de kozakken partij te trekken was. Deze streden voor het orthodoxe geloof tegen den Islam. Dat geloof zelf moge zich bij hen in zijnen ruwsten vorm hebben geopenbaard (nog op het oogenblik staan zij in godsdienstige ontwikkeling niet hoog), toch kon de orthodoxe kerk zich, achter hen verschanst, staande houden en ontwikkelen. Jermak veroverde, onder de regeering van Iwan den Verschrikkelijke, met 700' kozakken Siberië en bood het land den Czaar aan.

Eertijds kozen de kozakken zeiven hun hetman. Zij hadden het recht van vergadering en beraadslaging en nog andere voorrechten. Vele dezer privileges werden hun echter ontnomen nadat zij verscheidene malen, o. a. in 1670 onder Stenka Rasine, en in 1773 onder Poegatschoff tegen het Russische bestuur waren opgestaan. De keizerlijke regeering paste echter het „verdeel en heersch" toe. Nadat de opstanden waren onderdrukt, werden vele officieren der kozakken langzamerhand in den adel verheven en hun groote goederen ten geschenke gegeven. Van toen aan waren ei standen onder de kozakken, de vroegere broederlijke gemeenschap onder hen werd verzwakt en als zelfstandige corporatie verloren zij veel van hunne beteekenis.

1 hans is, zooals gezegd, de grootvorst-troonopvolger de hetman van de kozakken. De bevelvoerende kozakkenofficieren dragen den titel van „hetman locum tenensDe

Sluiten