Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet vergeten dat hij de echtgenoot zijner vrouw is. Verbeeld u, dat Mevrouw Brjanski in haren salon, bij de five o'clock tea, haar slecht humeur toont aan den Vorst, als deze haar zijne opwachting maakt, dat zij zich over ons beklaagt, dat zij den Grootvorst, dien ik eergisteravond nog bij haar binnen heb zien gaan, vertelt, dat haar man het slachtoffer is geworden van eene intrige, en dat die intrige door ons, door mij, op touw is gezet! Waar blijven wij dan, Abram teodorowitsch, waar blijven wij dan? Neen, om 's hemels wil, laat de echtgenoot van Mevrouw Brjanski met rust.

De oude kanselarij-chef peinst een oogenblik. Aarzelend zegt hij dan weder met een bescheiden kuchje : ,,Selebéjef verdient dat men geene complimenten met hem make. Tegenover de superieuren neemt hij geen vormen in acht, laat zelfs in den regel geen kaartje met Nieuwjaar en Paschen, en de eenige maal, drie jaren geleden, dat hij met Paschen bij Uwe Excellentie kwam, had hij, zooals Zij zich zal herinneren, niet eens de moeite genomen een rok aan te trekken met witte das, maar maakte zijne visite in een sluitjas."

"Hm !", zegt zijne Excellentie, „Ge hebt gelijk. Dat is waar. Ik herinner mij. De zaak is dus in orde. Ge zult het hem wel mededeelen, niet waar? Ge zegt hem dat de dienst vordert dat hij zijn ontslag aanvrage. Hm! Geen visites . . . sluitjas .... hij verdient het. Maar .... daar bedenk ik mij. Zeidet gij niet een paar dagen geleden dat Selebéjef het rapport van verleden week voor den Rijksraad heeft gesteld r"

„Jawel Excellentie".

„Zoo?!" Piotr Iwanitsch doet driemaal een krachtigen trek aan zijn cigarette, zoodat de asch er van afvalt. „Ja, maar ziet ge," zegt hij, „dan zijn wij toch niet verder. Dien Selebéjef kunnen wij dan niet missen. Iedereen heeft mij met dat rapport geluk gewenscht. Ons advies zal worden gevolgd. Aan het ministerie van justitie zijn zij woedend door ons schaakmat te zijn gezet. Ik heb het rapport slechts vluchtig gelezen, maar de zaak moet daarin zeer helder en duidelijk zijn uiteengezet. De vorst, bij al de haast gisteren-

Sluiten