Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn twee voorname oorzaken van dit verschijnsel. Het eerste is de beruchtheid der nihilisten.

Bij al het kwaad dat zij Rusland binnen zijne grenzen hebben berokkend, is nog het groote euvel grkomen, dat hunne misdaden, groot als zij zijn, in het buitenland duizendvoudig zijn overdreven en een diep ingeworteld wantrouwen in het leven hebben geroepen tegen het Russische Rijk. Eén nihilist, die een dynamietbom werpt, doet meer kwaad in dit opzicht dan een millioen vreedzame inwoners goed kunnen maken; evenals een moordenaar, een Pranzini, meer algemeen bekend is, dan duizend weldoeners der menschheid.

De andere oorzaak van het verschijnsel is, dat de westEuropeaan als bij instinct gevoelt, welke eene geduchte macht Rusland reeds is, zou kunnen zijn, en wellicht worden zal, en tegelijkertijd dat niet \ijn geest, maar de geest van een geheel ander ras dan het zijne, die macht bezielt. Overal waar hij in de wereld komt, bevindt de west-Europeaan zich, öf in landen waar de bevolking geheel zijne zeden en gewoonten heeft aangenomen, en zijne gedachten denkt, gelijk b. v. in Amerika het geval is, öf hij heeft te doen met volkeren, onder welke hij zijne levenswijze en beschouwingen kan laten gelden als de eenige ware en deugdelijke; en neerzien op den inboorling als op — om eene zachte uitdrukking te bezigen — zijnen discipel, die bestemd is nog langen tijd het karakter van barbaar te dragen, zooals in Azië en Afrika.

In Rusland daarentegen, in het groote Rijk, dat zich uitstrekt van de oevers van den Weichsel tot aan den Stillen Oceaan, en van de noordelijke IJszee tot aan de boorden van den Aloerghab in midden-Azië, zal de west-Europeaan zich niet te huis gevoelen, dan tenzij hij zijn karakter weet te plooien naar dat van het groote ras der Slaven, te midden waarvan hij leeft; tenzij hij trachte Rusland en de Russen te begrijpen, en zich te gedragen overeenkomstig den uitslag zijner onderzoekingen. Daar heeft hij te doen met een aantal van honderd millioen zielen, die een wereld op zich zelf vormen, en met west-Europa van inzichten verschillen op

Sluiten