Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd mannen hebben gestaan als Granofski, Stankewitsch, Bakoenine, Nikolaas Toergenieff en Herzen, meent dat het Russische volk zich zelfstandig niet kan ontwikkelen, en dat het derhalve de Europeesche beschaving als voorbeeld moet nemen. De Russen moeten trachten Europa na te volgen en met de vruchten dier beschaving hun voordeel doen.

Een vreemdeling, die St. Petersburg vluchtig bezoekt, zal aldaar den indruk krijgen dat deze leer aldaar een tijd lang gehuldigd moet zijn. Hij behoeft intusschen zich slechts naar Moskou te begeven, om er volkomen van overtuigd te worden, dat wat tot op zekere hoogte voor de residentie geldt, geenszins verder kan worden toegepast, zoodra men slechts haar gebied heeft overschreden. In de oude hoofdstad zal men hem dit misschien nog meer duidelijk onder woorden brengen. De beschaafde Russen, wellevend als zij gewoonlijk in den oppervlakkigen omgang zijn, laten zich ongaarne tegenover den buitenlander uit over hun land en zijne toestanden, minder dan ooit in den tegenwoordigen tijd. Maar wellicht gelukt het hem desniettemin, door eene zorgvuldig gekozen opmerking, den Moskoviet aan het praten te krijgen. Hij zegt bijv., sedert zijne aankomst te Moskou, eene geheel andere meening omtrent Rusland te hebben verworven dan die welke hij zich, te St. Petersburg zijnde, had gevormd.

Dan zal de Moskoviet medelijdend de schouders ophalen over die naïeve opmerking, en ongeveer het volgende antwoorden : ,,Geene plaats in de wereld geeft een meer onjuist denkbeeld van het Rijk, waarvan zij de hoofdstad heet te zijn, dan St. Petersburg. Het is een Russische pop, gekapt met het cosmopolitisch hoofdtooisel, hetwelk door sommige Russen, die jaar in jaar. uit over de grenzen hun geld gaan verteren, zóo mooi werd gevonden, dat zij het bij de Fransche kappers op den Newski prospect hebben besteld, en gelooven dat het past en goed staat. Het is een pop, genepen in het keurslijf van „Amalchen", dat door de vereerders van het Sauerkraut is vervaardigd ; de kanalen der noordsche Palmyra doen denken aan Holland, de Isaakskerk heeft

Sluiten