Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de voetgangers, over de Newa, en hem in den letterlijken zin van het woord in het ijs plant, blootstelt aan den verstijvenden wind, die over den bevrozen stroom heensnerpt; ook als men hem den voet afzaagt die niet is geschapen om te staan op een parketvloer, en hem op een kunstmatig been midden in de warme kamer plaatst — hij, alsdan een ijsbeer in de Sahara ! — hij staat daar in zijn eeuwig groen kleed. Hij kan niet anders, want leven en groen dragen is voor hem één.

Meer dan gij u kunt voorstellen, waardeeren wij hier den denneboom. Bij u bloeien de dahlia's, als hij reeds weder de eenige is die ons troost over het gemis van alles wat de natuur aan leven oplevert; bij u verspreiden reeds de viooltjes hun geur, rozen zelfs, als wij nog maar altijd den denneboom, denzelfden, den getrouwen, hebben, en hem alléén. Hij is altijd bij de hand, te kust en te keur, groot en klein, in de lente en in den herfst, in het midden van den zomer en met Kerstmis; dim vooral beschikbaar voor jong en oud, goedkoop voor de armen en duur voor de rijken, voor iedereen, en aan allen die hem koopen zullen, bewijst hij thans den laatsten dienst, dien hij bewijzen kan.

Maar juist die laatste dienst is het eenige wat nu op het einde van het jaar uitsluitend zijn gedachten bezig houdt. Wat bekommert hij — onbaatzuchtig als hij is — zich om den dood, op den vuilnishoop. Thans heeft hij eene roeping te vervullen. Zie die schare van kinderen rondom hem henen, lachende gezichten en blijgeestige harten, vroolijk van gemoed over de stralen van licht, die hij van zich afwerpt, over de geschenken, die onder zijne takken zijn verborgen, en over de lekkernijen die hij draagt; zie de volwassenen en de ouderen van dagen, die hem bewonderen en hem beschouwen als een oud-vriend, ook zij genieten bij zijnen aanblik, ook tot hen spreekt die boom. Immers het gebruik is reeds sedert zoovele jaren uit Duitschland naar Rusland overgebracht, dat de Russen niet beter weten of de „jolka", de kerstboom, is even Russisch als de Tsar zelf.

Sluiten