Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door die nijverheid moet worden voorzien, en dat de Rus voor alle zijne benoodigdheden derhalve slechts voor 10 roebel jaarlijks aan zijne eigene groot-industrie te werken geeft.

Het betrekkelijk gering bedrag der productie-waarde van de Russische nijverheid heeft dan ook reeds sedert jaren de Regeering beziggehouden. Er is een tijd geweest, dat zij min of meer de politiek volgde van het laissez faire, laissez aller, dat zij uitging van het denkbeeld, dat elke industrie, die wortelt in den rijkdom van het (and, niet anders dan vruchtdragend zijn kan, mits men haar slechts niet belemmere; dat eene dergelijke nijverheid meestal het gemis van vele andere, die kunstmatig zouden moeten worden opgefokt, vergoedt, en dat, indien het niet in het karakter van het Russische volk ligt de handen flink uit de mouw te steken om het een of ander bedrijf te beginnen, deze fout op den duur waarschijnlijk zou verholpen worden door het voorbeeld van geestkracht, gegeven door de buitenlanders, wier nakomelingen voor het grootste gedeelte als frissche loten aan den Russischen stam kunnen beschouwd worden. Rusland bezit onnoemelijke rijkdommen in zijnen bodem; er is bijna geen product, dat niet tusschen den Stillen Oceaan en de boorden van den Weichsel, tusschen de Zwarte Zee en de IJszee kan worden voortgebracht. Laissez faire, laissez aller ! De vreemdeling brengt zijn kapitaal en arbeid in het land, zijn geslacht wordt Russisch in merg en been, en mettertijd zal Rusland zichzelf voorzien door eene nijverheid, die, al komt zij niet op eens, des te zekerder van haar bestaan zal zijn op het eind.

De tijden waarin de Russische Regeering in dezen geest werkzaam scheen te willen zijn, behooren reeds lang tot het verledene. Sedert jaren wordt de Russische nijverheid beschermd, zóó dat de industrieelen van elke provincie het liefst eene tolgrens zouden zien opgericht die hen behoedde tegende mededinging van die der andere gouvernementen, dat vooral de Poolsche nijverheid den Rus een doorn in het

19

Sluiten