Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch heeft Generaal Annenkof, die met den bouw van den spoorweg belast werd, in weinig tijds alle moeilijkheden overwonnen.

De lijn begint aan den oostelijken oever der Kaspische Zee. Oorspronkelijk was Michailofsk als uitgangspunt aldaar aangewezen, doch aangezien die haven niet op genoegzame diepte kon gebracht worden voor de schepen, welke de Kaspische zee bevaren, welker diepgang ongeveer drie meter bedraagt, verlegde men den terminus naar het 20 kilometer verder gelegen Oesoen Ada, alwaar deze schepen veilig kunnen binnenloopen. Van daar loopt de lijn met enkel spoor, over 60 stations, naar Samarkand. De voornaamste dezer stations zijn: Kisil Arvat, Askabad en het dichtst bij de Afghaansche grens gelegen station Merw, Tsardschui op de Boekhaarsche grens aan den linkeroever van de rivier de Amoe-Darja (Oxus), Boekhara en Samarkand.

De spoorweg loopt nu eens door de meest woeste, dan weder door zeer vruchtbare plaatsen. De Tedschen oase is voor den Europeaan, wegens het klimaat, bijna onbewoonbaar. De Merw oase daarentegen, met 700.000 inwoners, laat wat de luchtgesteldheid betreft, niets te wenschen over, terwijl Boekhara, besproeid door de rivier Sarafschan, gerekend wordt tot de best bebouwde en vruchtbaarste streken der wereld; ook Samarkand is eene gezonde plaats.

Aldus zal, indien althans geen onverwachte gebeurtenissen dit verhinderen, heden, op den dag dat vóór 5 jaren de kroningsplechtigheid te Moskou plaats had, in de eenzame oorden van Midden-Azië, onder de tonen van „God behoede den Tsaar" de opening worden gevierd der spoorweglijn, aan wier voltooiing in de laatste jaren met koortsachtigen ijver is gearbeid. De rails zijn gelegd, de steppe zal worden verlevendigd door het gefluit van den locomotief, verschillende volken en producten zijn nader tot de Europeesche markten gebracht en.... Rusland kan binnen eenige weken een leger van meer dan 3oooo man naar Herat zenden.

In verband met de opening der Transkaspische lijn heeft

Sluiten