Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kanongebulder, waarmede den vertrekkenden Duitschen Keizer werd uitgeleide gedaan, was nauwelijks verstomd, of de klokken van alle kerken van St. Petersburg deden de lucht dreunen door hun bim bam ! Processiën trokken op naar de Newakade voor de plechtigheid der inzegening van het water! Het water: symbool van den doop, welke den Russischen vorst Wladimir 900 jaren geleden werd toegediend. Hij schiep het Grieksch orthodoxe Rusland, evenals Peter de Groote het politieke Rusland in het leven riep en Alexander II de grondvesten legde van het privaatrechtelijke Rusland.

Twee aan twee schreden zij voort de priesters met hunne lange, in 't midden gescheiden haren, in hunne witte met goud en zilver bezette gewaden ; koorknapen zongen litaniën, heiligenbeelden met edelgesteenten bezet en geborduurde kerkvaandels werden gedragen, iedereen langs den weg welken de stoet nam, ontblootte het hoofd en bekruiste zich. Laatstleden Vrijdag was een dag gewijd aan den godsdienst, aan den alleen zaligmakenden godsdienst van het heilige Rusland.

Aan de Newakade lag een rijk gedecoreerde bark, waarop in tegenwoordigheid des Keizers de godsdienstoefening voor de zegening van het water werd gehouden.

Na afloop daarvan trok eene groote processie, de processie van den dag, naar het Alexanderplein. Aan den voet van de 42 meter hooge, granieten Alexanderzuil, gekroond door een engel, die in de hand het kruis houdt, was een estrade opgericht voor de geestelijkheid, vlak daarbij een tent voor de keizerlijke familie ; de geheele plek waar de gebeden voor den Tsaar van Rusland werden opgezonden, was afgezet door troepen, en buiten dat cordon de ontelbare menigte, die de ontzaglijke ruimte vulde, begrensd door het winterpaleis, het ministerie van buitenlandsche zaken en den Alexander tuin, een groot park midden in de stad. Het plein met de zuil in het midden geleek eene reusachtige ongedekte kathedraal.

21

Sluiten