Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hiertoe heeft willen volgen, zal bemerkt hebben, dat de emancipatie der vrouw in Rusland op vruchtbaren bodem valt.

HET JUBILEUM VAN DEN HEER DE GIERS.

St. Petersburg, ~ Oct. i6'8S.

,,Neem weg het zwaard ; staten kunnen ook gered worden zonder dat. Breng de pen." Gelukkig de staatsman, die in onzen tijd deze woorden van Richelieu als devies heeft en in overeenstemming daarmede de politiek van zijn land kan leiden.

Indien dit gezegd mag worden in landen waar de verantwoordelijkheid van den leider der buitenlandsche aangelegenheden verminderd wordt door een wetgevend lichaam, het geldt vooral in het autokratisch Rusland, alwaar de taak om den vrede te bewaren rust op de schouderen van eenen niet onschendbaren persoon, die zich bij de verantwoording zijner daden aan de Keizer, op niemand kan beroepen.

Sedert het ontslag van Prins Gortschakoff, is die zware taak opgedragen aan den Heer de Giers. Hij heeft Donderdag 11. den dag herdacht, op welken hij vijftig jaar geleden in Russischen Staatsdienst is getreden, en de talrijke blijken van belangstelling, welke hem bij die gelegenheid zijn gegeven van alle zijden, door den Tsaar en door andere gekroonde hoofden, door de hoogste Russische autoriteiten en door de onder hem gestelde ambtenaren, door allerlei personen uit de St. Petersburgsche groote wereld en het alhier geaccrediteerd corps diplomatique, leggen er getuigenis van af, dat men hier te doen heeft met een zeldzaam talent, dat zijne gaven aanwendt tot een verheven doel en tevens met een man van een beminnelijk karakter.

'22

Sluiten