Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stamboom der familie Giers wortelt in Zweden. Hij is echter in Rusland geboren en opgevoed. Zijne eerste opleiding kreeg hij aan het keizerlijk lyceum, dat eertijds den naam droeg van ,,Tsarskoje Selo . doch thans het Alexandeilyceum wordt geheeten. In 1838 werd hi) ambtenaai aan het ministerie van buitenlandsche zaken, werd reeds een jaai daarna als consulair ambtenaar naar Yassy gezonden, bekleedde verschillende consulaire en diplomatieke posten te Kaïro, Teheran, Bern en Stockholm, werd daarna benoemd tot secretaris-generaal aan het ministerie van Buitenlandsche zaken en volgde, gelijk gezegd, eindelijk prins Gortschakofl op als leider der buitenlandsche aangelegenheden van het

groote Russische Rijk.

„La Russie ne boude pas, elle se recueille". Het gevleugeld woord, dat door Gortschakoff na den Krimoorlog zou zijn uitgesproken, is door den Heer Von Giers in den meest uitgebreiden zin toegepast. Van het begin van zijn optreden is zijn programma geweest: vrede met iedereen, doch in het bijzonder met Duitschland. Deze politiek heeft hem wel is waar vele moeielijke oogenblikken gekost, de Panslavisten hebben hem meer dan eens verweten dat de tegenover Duitschland betoonde welwillendheid is geschied ten koste van Rusland's invloed op het Balkan schiereiland, doch men mag vragen hoe het op het oogenblik met Rusland uit een staatkundig en financieel oogpunt zou gesteld zijn, indien het land, na den noodlottigen oorlog met Turkije, andermaal in een krijg gewikkeld ware geworden.

Trouwens, dat de Tsaar zelf de diensten van den Heer de Giers op prijs stelt, blijkt het best uit zijn aanblijven. Hij zelf heeft tijdens de Afghaansche quaestie, toen de militaire partij hier te lande met alle geweld den oorlog met Engeland wilde, en verschillende malen als de verhoudingen met Duitschland gespannen waren, zijn ontslag verzocht. Steeds is dit met eene weigering van den Keizer beantwoord. „Gij blijft zoo lang ik het wensch"; barsch was de vorm, maar toch konden deze woorden van den 1 saar door zijnen

Sluiten