Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemdelingen, in het bijzonder voor de Doopsgezinden, oefende de vrijstelling van den militairen dienst eene groote aantrekkingskracht; na verloop van tijd is dit voorrecht intusschen weder opgeheven.

Door bijna alle Europeesche natiën is aan die lokstem gehoor geschonken, doch door de Duitsche meer nog dan door eenige andere, ja meer zelfs dan door alle andere te samen

Tegenwoordig wordt het aantal Duitsche kolonisten (waartoe niet gerekend worden de Duitschers in de steden gevestigd) geschat op 252000 in de gouvernementen Samara en Saratoff, 51,800 in het gouvernement Cherson, even zooveel in het gouvernement Taurië, 26,000 in het gouvernement Jaroslaff, 29,000 in het gouvernement Bessarabië, 22,000 in het gouvernement St. Petersburg, en voorts eenige duizenden in elk der gouvernementen Tschernigof, Woronesh, Charkoff en Poltawa.

De belangrijkste Duitsche koloniën zijn die aan de Wolga. De 232,000 Duitsche kolonisten in Samara en Saratoff wonen m 170 dicht bij elkander liggende dorpen, waarvan Jekaterinenstadt en Sarepta de voornaamste zijn, en of die koloniën eenzaam dan wel dicht bij elkander liggen, zij kenmerken zich alle door orde, zindelijkheid, welvaart en voorspoed.

Om de Duitsche koloniën heen en daar tusschen in liggen de Russische dorpen. Ware het nevendoel, hetwelk de Russische regeering in vroegere tijden met de immigratie van vreemdelingen beoogde, namelijk om de Russen een voorbeeld te geven van beschaving, bereikt, dan zouden deze Russische dorpen althans eene vergelijking met de Duitsche koloniën moeten kunnen doorstaan. Maar dit is geenszins het geval. Hier een groot, zindelijk, goed gebouwd, eenvoudig doch wel gemeubileerd huis, omgeven door boomgaarden en tuinen, daar de schamele hut te midden der onbebouwde steppe. De Russische boer immers mag met bewondering opzien naar den Njemets, hij mag gelooven dat de Voorzienigheid dezen met een aantal eigenschappen heeft bedeeld, die hem in staat stellen het leven te genieten op zijne manier,-

Sluiten