Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar Russen zijn geen Duitschers, en hebben mitsdien ook niet dezelfde wenschen en behoeften. Aldus leeft de Rus voort gelijk zijn grootvader en zijn vader het hebben gedaan, nu en dan misschien denvreemdeling benijdende, maai ei niet aan denkende hem na te volgen.

Door hunnen ondernemingsgeest, hunne volharding en ordelijkheid hebben de Duitsche kolonisten een vrij groot landbezit, d. w. z. steppegrond, verworven. Zij zijn echter niet alleen rijk aan goederen, maar ook aan kroost, en met practischen zin zendt de kolonist zijnen zoon, zoodia hij den vereischten leeftijd heeft bereikt, met een klein kapitaal van huis en naar een ander gedeelte van Rusland, om zoo goedkoop mogelijk grond te koopen. Zoo trekken er tegenwoordig vele Duitschers naar den Kaukasus, waar zij reeds enkele koloniën gesticht hebben. In de Krim bezitten zij twee derden van den grond, welke particulier eigendom is. Ook hier hebben zij zich voornamelijk op het ontginnen van den steppegrond toegelegd, en zij zijn daarin, uitstekend geslaagd. Waar in de Krimsche steppe nog vóór i5 jaren uitgestrekte landgoederen, toebehoorende aan Tartaarsche edellieden (moer^aken), uitsluitend als schapenweide werden gebruikt, daar vindt men thans groote dorpen door Duitschers bewoond. Ook de wijnbouw in het zuiden van Rusland is veel aan hen verschuldigd.

De Duitsche kolonisten in Rusland stammen voornamelijk uit Schwaben en uit Mecklenburg. Uit de omstreken van Dantzig vooral zijn de Mennoniten gekomen. Geen andere beweegreden dan het streven om den militairen dienst te ontgaan, deed deze laatsten naar Rusland komen. Zij bezaten eene grondige landbouwkennis en waren volstrekt niet onbemiddeld. Alleen in het gouvernement Jekaterinoslaiï zijn 18 geheel Mennonitische dorpen. Zij gaan voor de welvarendsten onder de „Duitsche kolonisten door. Indien ik het woord „Duitsche" thans tusschen aanhalingsteekens plaats, dan is het omdat deze Mennoniten oorspronkelijk geene Duitschers maar Nederlanders zijn. In de zestiende

Sluiten