Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is eene lange lijst van namen die den titel van den Czaar vormen. Hij is ,,bij Gods genade Keizer en beheerscher (Samodershets) van alle Russen, van Moskou, Kiëff, "W ladimir, Novgorod, Czaar van Kasan, enz. De lijst gaat voort met de namen van alle Russische gouvernementen, van Siberië, van Turkestan en alle landen die werkelijk tot het Russisch gebied behooren. De Czaar noemt zich echter tevens Vorst van Bulgarije, opvolger van Noorwegen, hertog van SleeswijkHolstein, Stormarn, Ditmarschen en üldenburg.

In geen enkel land wordt zooveel gedaan om de waardigheid van den monarch op te houden als in Rusland. Indien de praal, welke er aan het Russische hof tentoongespreid wordt, thans niet meer zóó weelderig is als vroeger, dan moet dit worden toegeschreven aan den ernst, de nauwgezetheid en de spaarzaamheid, welke de tegenwoordige regeering kenmerken. Maar toch is alles aan het Russische hof nog er op ingericht om den diepsten indruk te maken. Het hofpersoneel is ingekrompen, doch bestaat, volgens de jongste opgaven, nog altijd uit twee groot-kamerheeren, vier grootmeesters van het hof, twee opperschenkers, een opperjagermeester, een groothofmaarschalk, een plaatsvervangend meester der hofhouding, 32 meesters der hofhouding, 18 stalmeesters, drie jagermeesters, twee opperceremoniemeesters, een oppervóórsni jder, 11 honoraire meesters der hofhouding, een hofmaarschalk, 23 honoraire stalmeesters, n honoraire jagermeesters, i3 ceremoniemeesters, 9 honoraire ceremoniemeesters, 172 kamerheeren in buitengewonen dienst, 2 56 kamerjonkers, 3 hofartsen, 10 honoraire hofmedici, 2 hofchirurgijns, 3 honoraire hofchirurgijns, 3 hofverloskundigen, 2 hofoogartsen, 1 kinderdokter, 4 honoraire paleisartsen en 1 tandmeester, een grootmeesteres van het Hof en 208 hofdames.

De paleizen van den Russischen Keizer en van de leden van zijn Huis en zijne familie zijn talrijk. Te St. Peteisburg bewoont de Czaar het Anitschkoff-paleis, terwijl in het winterpaleis alleen de groote feesten en receptiën worden gegeven. Naar Gatschina, Tsarskoje-Selo, Peterhof, Moskou, Kieff, de

Sluiten