is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Russische regeering, onderzoekingsreizen gedaan in de uitgestrekte landstreken, door welke het Chineesch-Russische grensgebied loopt, doch een groot gedeelte van dit gebied is op het oogenblik nog onbekend.

De handel met China wordt eerder belemmerd dan bevorderd ; niet zelden hoort men van gevallen dat Siberische onderdanen aan willekeurige handelingen van de zijde der Chineesche overheden zijn blootgesteld, zonder dat hun recht geschiedt. Bovendien is er in Siberië eene veel te geringe Russische strijdmacht aanwezig om aan eenigen eisch kracht bij te zetten, en mocht men meenen dat uit Rusland militaire macht van eenige beteekenis daarheen zou kunnen worden gezonden, dan bedenke men dat dit moeielijker is dan het maken van eene reis rondom de wereld, langs de bestaande

kundige genootschappen, gouden medailles gekregen van de genootschappen te Parijs, Rome, Londen en in Zweden. Het Zweedsche geographische genootschap heeft den beroemden reiziger de Vegamedaille toegekend, ingesteld ter eere van Nordenskjöld. Slechts vier reizigers buiten hem bezitten deze medaille, nl. Nordenskjold, Stanley, Palander en Junker. Prjevalski was eerelid der Russische academie van wetenschappen, die te zijner eere een bijzonderen gedenkpenning heeft doen slaan.

De naam van Prjevalski zal steeds met eere vermeld blijven in de boeken der wetenschap, waaraan hij de beste jaren zijns levens heeft gewijd. De expeditie aun het hoofd warrvan hij stond, werd voortgezet door den Heer Pevtsoff, bekend door zijne reizen in Midden-Azië en door zijn werk: „Aanteekeningen eener reis in Allantsjoerije". In 1878 bereisde de Heer Pevtsoff Mongolië en de Chineesche provinciën Shansi en Chihli. Deze expeditie ging eerst naar de stad Kobdo, en van daar naar het meer Khara-oes, langs de uitgestrekte vlakte van den zuidelijken Altaï, vervolgens besteeg zij de hoogten van Madotoeol, en volgde, over eenen afstand van 180 werst, den loop der Khanga, om in de woestijn van Gobi te komen. Eindelijk ging de expeditie, na de bergen van Ta-Hin-Sa te zijn overgetrokken, naar de stad KoekoeChots. De heer Pevtsof reisde naar Kalgan, waar hij twee maanden bleef, en dan naar Oerga, van waar hij, langs eenen tot dusver onbekenden weg, naar Rusland terugkeerde. De expeditie Pevtsof had 4000 werst afgelegd, 28 geographische punten bepaald, en belangrijke botanische en zoologische verzamelingen mede gebracht.