Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het misnoegen hetwelk hier te lande door de welwillende houding van de Russische regeering tegenover de bedoelde Engelsche maatschappij was opgewekt, en dat zijne uitdrukking heeft gevonden in een adres van den handelsstand van Nischni-Novgorod aan den minister van financiën, is dan ook door de Russische pers geheel ongegrond verklaard. De Ruskija Wjedemosti zeide o. a. dat ,,de vrees dat hier eene buitenlandsche maatschappij bevoordeeld is, eene hersenschim is met het oog op de gevaren welke de Karazee oplevert."

De ondervinding ook hier te lande opgedaan, schijnt dit oordeel te rechvaardigen. De bekende heer Sibiriakoff althans heeft, ontmoedigd door zijne vergeefsche pogingen om den zeeweg te gebruiken, reeds sedert eenige jaren den landweg gekozen om aan de Siberische goederen een afzet te verschaffen. Hij maakt daarbij gebruik van eenen bergpas in den Uralketen tusschen de beddingen van de Obi en de Petschora. Niettegenstaande de ook hier te overwinnen moeilijkheden, worden thans toch eenige Siberische producten zooals: meel, talk, leder en schaapsvellen, tot een gewicht van 100,000 tot 200,000 pud, jaarlijks langs dezen weg vervoerd.

W el verre van nieuw te zijn werd deze weg reeds vóór eeuwen door de Russische ivdiwoden, bij hunne veldtochten tegen de vorsten van Joegoerië, gebruikt. Hij begint bij den bovenloop der Sygwa, een zijtak van de Soswa, welke laatste weder in de Obi uitloopt. Tusschen de Sigwa en den Tschoegor, een zijtak van de Petschora, ligt de bovenbedoelde bergpas, ongeveer honderd werst lang. Het terrein aldaar is vrij vlak, en wordt, ondanks den moerassigen bodem, door de plaatselijke bevolking, bestaande uit Zyrianen, Ostiaken, W ogoelen en Samojeden, als een der best begaanbare streken beschouwd.

Bij de opening der scheepvaart in de maand Juni worden de Siberische goederen op stoomschepen, bevracht door den heer Sibiriakoff van de Obi en de Irtitsch naar de Sigwa gebracht, waarmede de geheele zomer gemoeid is. Zoodra de vorst is ingevallen, gaan zij van daar per slede naar de eene

Sluiten