Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Obi, ééne der grootste rivieren van de wereld, is zeer vischrijk. In dezen stroom en in zijne zijtakken zijn vele zandbanken, die zeer geschikte plastsen voor de vischvangst opleveren. De hoeveelheid visch, die jaarlijks te Tobolsk wordt aangevoerd, bedraagt ongeveer een half millioen pitd, ter waarde van een millioen roebel.

Obdorsk, waarvan de heer Golochwastoff het uitgangspunt vau de spoorweglijn wil maken, is nog een klein maar zich snel ontwikkelend dorp, op vier werst afstands van de Obi. Elk jaar wordt er eene mis gehouden, waarheen de bewoners dier streken de producten van hunne jacht en visscherij brengen.

De verwezenlijking der spoorwegplannen zal den afstand tusschen Europa en het noordwestelijk gedeelte van Siberië belangrijk verkorten. Voor de meer zuidelijk gelegen gedeelten van dit land echter is de onlangs geopende spoorweglijn Samara — Oefa vooral van gewicht. Zij is de verlenging van den spoorweg Warschau — Samara, die Europeesch Rusland doorsnijdt. Zoodra deze lijn volgens de beraamde plannen tot Slatoest verlengd zal zijn, komt zij op Siberisch grondgebied, en vormt de eerste keten van den Siberischen spoorweg, welke Europa met Omsk, Tomsk, Krasnojarsk en Irkutsk zal verbinden. Deze lijn zal loopen langs den 55sten graad noorderbreedte, d. i. zij doorloopt eene streek die op dezelfde breedte ligt als Moskou.

Als deze lijn van Warschau tot Irkutsk gereed zal zijn, zal men eerst kunnen spreken van eene ontwikkeling van Siberië, dat, drie maal grooter dan Europeesch Rusland, sedert eeuwen alleen gebruikt is als verbanningsoord. Immers, kort nadat in i 586 de eerste Russische stad aan gene zijde van den Ural, Tumene, gesticht was, en in 1600 Berezoff, Tomsk, Turine en Mangaleja waren gebouwd, werden ook de eerste bannelingen naar Siberië gezonden. En, tot dusver heeft de Staat het land uitsluitend als verbanningsoord gebruikt, zonder er zich verder iets aan gelegen te laten liggen. Terwijl een aantal mannen — pionniers in den waren

Sluiten