Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardige berichten, overal in Siberië aan. Hard is echter het lot der politieke misdadigers, die gewoonlijk het verst weg worden gezonden, zelfs tot aan de kusten der IJszee. Zij zijn meestal jonge lieden uit betere standen, die derhalve eenige ontwikkeling hebben. Sommigen hunner krijgen eene toelage van de regeering van 6 roebel per maand, en van het gemeentebestuur van het dorp, waar zij zich moeten ophouden, een stuk land ter bebouwing. Verreweg de meesten hebben echter niet het geringste begrip van den landbouw, en in wanhoop nemen zij de eerste de beste gelegenheid waar om te ontvluchten. Worden zij op hunne zwerftochten niet opgepakt, of komen zij niet van honger en ontbering om, dan vestigen zij zich onder een valschen naam in de eerste stad die zij kunnen bereiken.

Bekeerd van hunne nihilistische ideeën zijn zij echter daarna volstrekt niet. Is het met het oog op een en ander te verwonderen, dat de Czaar naar aanleiding van de opening der Siberische universiteit niets anders neerschreef dan de bovenaangehaalde woorden? Reeds thans zijn de nihilisten een gevaar voor Siberië, dat grooter kan worden, indien niet spoedig maatregelen worden genomen om althans de universiteitsstad van hen te zuiveren, en te zorgen dat deze voortaan met de gedeporteerden geenerlei aanraking hebbe.

Het kwaad gerucht, in hetwelk Siberië staat, zal allengs verdwijnen als de geprojecteerde spoorweg tot stand komt, maar eene betere toekomst voor het land is eerst te verwachten, als het ophoudt verbanningsoord te zijn.

In de laatste jaren is de vraag, om de deportatie naar Siberië af te schaffen, herhaaldelijk door de regeering in overweging genomen. Indien de opening der hoogeschool van Tomsk de aanleiding mocht zijn, dat deze vraag in bevestigenden zin beslist, of althans de deportatie tot een klein gedeelte van Siberië beperkt werd, waarheen de veroordeelden per schip konden worden vervoerd, dan zou de dag der opening van de hoogescbool van Tomsk een heugelijke mogen heeten.

Sluiten