Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINTERSPORT IN RUSLAND.

St. Petersburg, j. Januari, i88g.

Beweging, stofwisseling en hunne gevolgen: frissche blozende koonen en levenslust, zij zijn in Rusland over het algemeen vrome wenschen. Allen kennen den weg om gezond en opgeruimd te zijn, doch weinigen volgen hem, en als men een woord over den sport in Rusland wil zeggen, dan moet men den lezer er al dadelijk op voorbereiden, dat het gezelschap, waarin men hem brengen zal, bijna geheel uit niet-Russische elementen bestaat.

Eene verontschuldiging in de bewering dat hun land zich niet tot beoefening van sport leent, hebben de Russen niet. Ook in het land der pelzen en van onder tot boven verwarmde huizen, is er ruimschoots gelegenheid tot beweging in de open lucht. Een zware pels, hooge vilten laarzen, eene bonten muts met kleppen over de ooren, zijn even noodig als een weinigje geestkracht. De eerstgenoemde zaken zijn te koop, en het andere. . . . nu ja, spoi t is immeis juist datgene waardoor wij energie krijgen.

Deze winder begon in Rusland met een tijdperk van weinig of geen sneeuw. Dientengevolge was het ijs spiegelglad. Vertrouwbaar is het ijs altijd, het is zóó dik, dat het weerstand kan bieden aan de zwaarste vrachten.

Glad ijs ! Den „boeier" voor den dag gehaald ! Per rijtuig gaan wij naar de St. Petersburgsche jachtclub, op het eiland Krestovski, ongeveer een half uur buiten de stad. Bij het naderen ontdekt men op het ijs voor het gebouw der club. . . . een aantal zeilen.

Een driehoek van hout, ongeveer de grootte van een gewonen boeier, en als zoodanig getuigd, met de basis als boeg en den top als achtersteven, loopende op drie reusachtige schaatsen, waarvan de achterste beweegbaar is en als roer dient, ziedaar de ijsboot.

Sluiten