Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekte vijvers van den Taurischen tuin. Alles wat onmiddellijk daarop in stand volgt, komt eiken dag van 2 tot 5 uur bijeen in den Joessoepof-tuin, welks groote vijver, midden in de stad, aan alle kanten tegen den wind beschut is. In dien vijver zijne eenige eilandjes, ten gevolge waarvan men voortdurend bochten moet maken. Panschine, de bekende Russische schaatsenrijder, die te Amsterdam, Weenen en Praag onlangs prijzen behaalde, heeft, als lid van den Joessoepof-tuin, zich aldaar geoefend, en hij heeft het zeker hieraan te danken dat hij met eene vaardigheid, die overal geroemd is, de bochten neemt, welke zich op de banen bevinden waar hij als hardrijder optreedt.

Alle Donderdagen gedurende het winterseizoen is de Joessoepof-tuin des avonds verlicht, weder dienende, d. w. z. als de thermometer niet meer dan 10 graden vorst aanwijst. Dan wordt er schaatsen gereden onder begeleiding van muziek, worden er op het ijs, in de stralen van het electrisch licht, quadrilles en walsen gedanst, en wordt er onder het schijnsel van het Bengaalsch licht of van een verdwaalden lampion. . . . aan jonge dames het hof gemaakt. Bij eene temperatuur van eenige graden vorst, komen er meer verlovingen tot stand dan in de warme balzaal, en Amor weet, in het noorden, beter vonken te slaan uit het staal der schaats dan uit den verlakten dansschoen. Althans indien men mag afgaan op hetgeen er in den Joessoepof-tuin gebeurt!

Ook op andere plaatsen in de stad zijn verschillende katoks, waar iedereen tegen gering entreegeld toegang verkrijgt. Deze worden echter alleen druk bezocht op Zon- en feestdagen. De muziek, 5 of 6 straatmuzikanten, die medelijden wekken omdat zij te nauwernood de instrumenten met hunne koude vingers kunnen vasthouden, doch die geen deernis hebben met het trommelvlies der voorbijgangers, ontbreekt alsdan ook op deze katoks niet.

En thans de ijsbergen, waarvan het surrogaat, onder den naam van montagnes russes, thans overal in Europa bekend is. Arme montagnes russes! Wie hier zijne slede weet te

•28

Sluiten