Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgediend, dat in een half uur is afgeloopen. Men begrijpt welk een heirleger van lakeien er noodig is om drieduizend genoodigden, zittende in 14 zalen, in zoo korten tijd te bedienen. Daarna wordt er weder gedanst, en nadat de keizerlijke familie zich om 1 uur in de particuliere vertrekken teruggetrokken heeft, verlaat de laatste gast om kwart voor twee het Winterpaleis. Een voorbeeld, dat helaas! door niemand, zelfs niet door hen, die, onder het opzien naar het Hof, steeds schijnen te zeggen: ,,Zóo zijn onze manieren", wordt nagevolgd. In den regel beginnen de bals bij particulieren tegen 12 uur's nachts, om tegen 8, zelfs 9 uur in den morgen te eindigen. In het rijk van hen, die veel „uitgaan", gaat de zon dan ook niet op. Opstaan om 4 uur des namiddags, naar bed 'smorgens om 8, Zigeunerkoren en dans, champagnekurken in de lucht en troïka-rijden bij maneschijn, — daarin bestaat voor velen het leven in dit seizoen, hetwelk duurt tot het begin van den vastentijd.

Zelfs de dood van den Oostenrijkschen Kroonprins brengt hierin geene verandering. Het is waar, dat éen hofbal voor een paar dagen is uitgesteld, doch gisteravond heeft de groote wereld toch weder in het Anitschkofpaleis gedanst. De dames moesten verschijnen in zwarte baltoiletten, de militairen in gewone uniform en de burgerlijke ambtenaren in hunne uniform, met rouwbanden om den arm.

En den 2gn dezer maand (o. s.) bal in het Winterpaleis, vier dagen later bal in het Anitschkofpaleis, drie dagen daarna bal in het Winterpaleis, den gn Februari bal in het Ermitagegebouw, behoorende tot het Winterpaleis, den i6n Februari bal in het Winterpaleis, den ign Februari bal in het paleis op het eiland Jelagine. Dit is een voorloopig programma, hetwelk aantoont, dat het Hof in een wervelwind van vermaken is, en wij, gewone stervelingen, moeten wel volgen, gelijk wordt voorgegaan.

Eenige dagen geleden is hier aangekomen de Groothertog Lodewijk IV van Hessen, vergezeld van den Groothertogtroonopvolger Ernst van Hessen en Prinses Alice van Hessen.

Sluiten