Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche talen de basis zijn van elk degelijk onderwijs. Hij spoorde openlijk de ouders aan, hunnen kinderen een voorbeeld te zijn van orde en tucht, gaf te kennen dat het minste vergrijp tegen de orde op school zou worden gestraft met wegzending, doch dat aan den anderen kant groote toegevendheid zou worden gebruikt met alle andere gebreken dan verzet tegen de orde. Aan de in het begin van zijn optreden als minister van onderwijs verkondigde beginselen is Tolstoi

steeds getrouw gebleven. _ .

Eën zijner eerste zorgen was ook de voorziening in het gebrek aan onderwijzend personeel en het verheffen van den stand der onderwijzers. In .867 stichtte hij het historischphilologisch instituut, eene inrichting die reeds spoedig eenen heilzamen invloed uitoefende en tot op heden gunstig

is blijven werken.

Onverbiddelijk en met groote gestrengheid handelde

Tolstoi als minister van onderwijs en later als minister van binnenlandsche zaken tegen allen die zijnen wil zochten te dwarsboomen. Rus van top tot teen, zou hij in eenen WestEuropeeschen staat waarschijnlijk nooit minister zijn gewoiden en het althans niet lang zijn gebleven. In zijn land heeft hij echter als man van genialen aanleg, die voor zijne overtuiging pal stond en beschermd werd door zijnen Keizer, nuttig werkzaam kunnen zijn : op het gebied van onderwijs om den achterlijken stand van zaken te verhelpen, en op dat der binnenlandsche staatkunde om de gevolgen te breidelen van den al te grooten ijver in liberale richting, die het begin der regeering van Alexander II heeft gekenmerkt.

Het^ gevolg van Tolstoï's maatregelen was dat, terwijl Rusland in het begin van 18671-92 gymnasia en 2 progymnasia telde, er op het eind van i875 : 255 instellingen van middelbaar onderwijs bestonden, nl. 133 gymnasia, 69 progymnasia en 53 reaalscholen. Het aantal leerlingen aan deze inrichtingen van onderwijs steeg van 26,000 tot 56,000, het budget voor openbaar onderwijs van 6,468,000 roebels tot meer dan

16 millioen.

Sluiten