Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noa van minder belang. Men moet echter niet vergeten dat" zij spoedig belangrijk kunnen worden, omdat Rusland sedert den terugkeer van prins Dolgorouki op zijnen post o. a. moet hebben weten gedaan te krijgen, dat de weg, die van de Russisch-Perzische grens naar Mesched voert, onmiddellijk zal worden verbeterd (i).

In het algemeen kan men dus zeggen, dat Perzië uit een handelsoogpunt in twee gedeelten verdeeld is, waarvan het noordelijke door Russische goederen wordt verzorgd, en het zuidelijke door artikelen van west. Kuropeeschen oorsprong.

d) Over den weg Askabad-Gaoedan-kaoetschan-Meshed, langs welken ik in 1894 uit Perzië de transkaspische provincie bereikte, schreef ik uit

St Petersburg d. d. 4/16 December 1888 .

Met het oog op hunne handelsbetrekkingen met Perzië, hebben de Russen een weg aangelegd van het station Askabad, van de Transkaspische lijn naar Gaoedan, vlak op de grens. Deze weg, een paar weken geleden gereed gekomen, gaat over verschillende bergpassen, waarvan de voornaamste, die van Gaoedan, S7oo voet boven de oppervlakte der Kaspische zee ligt. Over eene lengte van 45 werst heelt men 120 bruggen en viaducten moeten bouwen. De kosten bedragen ongeveer

200,000 roebel.

De aanleg van dezen weg is begonnen krachtens eene overeenkomst met de Perzische regeering. Deze heeft op zich genomen, den weg van Gaoedan voort te zetten tot aan de ;5 werst verder gelegene Perzische stad Kaoetschan, welke reeds door een goeden weg verbonden is met Meshed, de heilige plaats voor de bewoners van de noordoostehj e provincie Chorassan, van welke in den laatsten tijd herhaaldelijk is sprake geweest, in verband met de benoeming van een Russischen consul-generaal aldaar.

De Russische handel richt zich vooral naar het noorden van Perzie,

in het bijzonder naar Chorassan. Ofschoon de Russen van de Kaspische zee over de provinciën Gilan en Massanderan, en van den Kaukasus over Azerbeïdschan naar het centrum van Perzië kunnen komen, leveren deze wegen toch ook vele moeilijkheden op. Niets natuurlijker derhalve, dan dat zij, voorloopig althans, hunne geheele aandacht vestigen op Chorassan, dat onmiddellijk aan het Transkaspische gebied grenst Tevens is het in verband hiermede begrijpelijk dat, alhoewel de opening der vrije vaart op de Karun hier te lande misnoegdheid veroorzaakt, de Russische regeering er verre van af is, dezen maatregel als een casus belli te beschouwen, gelijk dezer dagen is beweerd.

Sluiten