Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Russische industrie te zamen genomen, voedt zich aan de staatsruif en geeft zich niet meer moeite dan volstrekt noodig is om op de been te blijven.

Hierin zal, zoolang als de minister Wischnegradski aan het roer blijft, wel geene verandering komen, al zijn er nu en dan bewijzen voorhanden dat de nadeelen, aan het beschermend stelsel verbonden, in Rusland worden ingezien. Sprak niet de Nowoje Wremja nog dezer dagen van de „zorgeloosheid, traagheid en onverschilligheid onzer handels- en nijverheidskringen, tengevolge van welke onze afzet in Perzië, ondanks de opheffing van het Kaukasisch transiet, niet alleen niet vermeerdert, doch eerder vermindert, terwijl scherpzinnige, opmerkzame en zich steeds naar de plaatselijke behoeften richtende vreemdelingen meer en meer de Perzische markt veroveren, ofschoon deze hunne producten niet zoo goedkoop kunnen leveren als wij?" En verder schrijft het genoemde blad: ,,De onverschilligheid der vertegenwoordigers van onze nijverheid tegenover de vermeerdering van het handelsverkeer in het oosten in het algemeen en op de Perzische markt in het bijzonder, vergroot, bij den strijd met de Russische fabrikanten, de kansen der buitenlandsche industrieelen in Perzië in hooge mate. En onder zulke omstandigheden zullen geene maatregelen van de zijde der regeering in staat zijn den Russischen handel in dat land te redden van geheelen ondergang. Bijgevolg zal de opheffing van het Kaukasisch transiet alle beteekenis verliezen. Ten slotte zal hetzelfde gebeuren als in Bulgarije: de Russische onderdanen, die in Perzië handel drijven, zullen genoodzaakt zijn de voortbrengselen der West-Europeesche nijverheid om te zetten."

Al zijn deze beschouwingen wellicht wat al te pessimistisch, zij zijn toch in hoofdzaak juist, waaraan niets te kort zal worden gedaan door het feit dat de heer Poljakoff te Moskou eene Russisch-Perzische bank te Teheran zal oprichten, omdat deze dan eerst met vrucht zal kunnen werken, als zij gesteund wordt door eenen levendigen omzet van goederen.

Maar indien dit alles juist is, dan late de ondernemingsgeest

Sluiten