Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gouverneur der provincie Azerbeïdschan, waarvan Tabriz of Tauris de hoofdstad is. Tot aan zijne troonsbestijging verkeerde hij in groot geldgebrek,

Gelijk steeds in Perzië het geval is, had ook Nasr ed-din vele bezwaren te overwinnen alvorens den troon te kunnen innemen, die hem rechtmatig toekwam. Zijn vader zou het liefst zijn tweeden zoon Abbas Mirza tot opvolger hebben benoemd, doch had op het oogenblik van zijn overlijden aan dat voornemen nog geen gevolg gegeven. Terwijl er nu te Teheran, bij de vrij onverwachte tijding van den dood van Mehmed Shah, een oproer uitbrak, was het voor de verschillende pretendenten, die zich niet in de hoofdstad bevonden natuurlijk van groot gewicht zoo spoedig mogelijk van dat overlijden kennis te krijgen. Het eerst werd hiervan onderricht de rechtmatige erfgenaam Nasr ed-din, en wel door den Russischen consul-generaal te Tabriz, Anitschkoff, naar wien door het Russische gezantschap te Teheran een koerier was gezonden. Deze koerier had den afstand van ongeveer 5oo kilometer tusschen de hoofdstad en Tabriz in den bijna ongeloofelijk korten tijd van 48 uren te paard afgelegd. Bij de beoordeeling der later door den Shah gevolgde politiek is het goed steeds te bedenken dat hij zijnen troon vermoedelijk hieraan heeft te danken, en dat hem deze dienst van Russische zijde bewezen. Dezelfde Russische koerier werd ook weder naar Teheran teruggezonden om voorloopig de komst van Nasr ed-din in de hoofdstad voor te bereiden. Eene kleine som gelds, welke hem was toevertrouwd om de allereerste noodzakelijke kosten te bestrijden, werd dien koerier te Kaswin afgenomen door den Perzischen prins Seif, die zich aldaar reeds tot koning had doen uitroepen. Deze werd korten tijd daarna gevangen genomen door de troepen, welke een vermogend aanhanger van Nasr ed-din, Mirza (1) Taghi geheeten, in der haast had verzameld. De Shah deed vervolgens zijnen intocht als koning te Teheran.

( 1 ) Mirza vóór den naam beteekent „geleerde", achter den naam geplaatst, beteekent het „prins".

Sluiten