Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Russische staatslieden — hetgeen zeer licht mogelijk is, al ware het maar alleen omdat zij er voortdurend aan worden herinnerd door schrijvers als prof. Vambèry en anderen — zij, hoe energiek ook waar het geldt de vergrooting van het Russisch grondgebied, moeten duizelen bij de gedachte om het thans reeds zoo uitgestrekte Russische rijk uit te breiden als door de Russenvreezers wordt bedoeld.

Zelfs het denkbeeld, een land te annexeeren als Perzië, kan de Russische regeering voorloopig althans niet anders als afschrikken. „Rusland houdt geen oogenblik op de bevolking van Perzië op te hitsen tegen de regeering van den Shah"; ,,de bedoelingen van Rusland ten aanzien van Perzië zijn niet moeilijk te raden"; „Rusland loert op Perzië", ziedaar schering en inslag der betoogen van alle anti-Russische schrijvers, wier aantal niet gering is. Intusschen wordt daarbij vergeten, dat Perzië, een land tweemaal zoo groot als Frankrijk, ondanks den tegenstand dien de geestelijkheid tegen Europeesche nieuwigheden biedt, toch sedert de laatste jaren in belangrijke mate is vooruitgegaan. Hoe meer dit in de naaste toekomst het geval zal zijn, des te gemakkelijker zal het der Perzische regeering vallen, krachtigen weerstand te bieden aan een aanval van buitenaf. Hetgeen men te St. Petersburg voor het naast doet, is te trachten de volkeren, die thans in den Kaukasus, in het transkaspische gebied, in Boekhara en Khiwa onderworpen zijn, voor het Russisch bestuur te winnen en het langzamerhand te beschaven. Dit, gevoegd bij de uitbreiding die men aan het spoorwegnet in azië wil geven, bij de ontwikkeling van het reusachtig gebied van Siberië, en bij de noodzakelijkheid om die volken te behoeden tegen de gevaren, welke hen kunnen bedreigen, is waarlijk eene zóó zware taak, dat er bijna bovenmenschelijke inspanning toe vereischt wordt om haar bij al het overige, dat nog in Europeesch Rusland te doen valt, in iotallen van jaren ten uitvoer te brengen. Zij die gelooven dat dit door de Russische regeering niet wordt ingezien, vergeten dat zij een tijdperk van 5o jaar niet

Sluiten