Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te lang heeft geacht om de Nomaden, welke thans met hun gebied tot de Russische kroon behooren en aan welke geene zelfstandigheid kón worden gelaten, ten onder te brengen. En zeker gaat het niet aan te voorspellen, dat Rusland Perzië, Indië en wat niet meer zal overheerschen, omdat zich, in zulk een tijdsverloop, te vele en te gewichtige omstandigheden kunnen voordoen, welke aan alle verwachtingen van dien aard op eens een einde maken.

Voor het tegenwoordige kan men zeggen dat Rusland, zoodra de gelegenheid zich voordoet, niet zal aarzelen een stap in de richting van Herat, en zelfs naar een zuidelijker punt van Afghanistan te doen, ook wellicht naar den kant van China. Dan zal er weder een storm van verontwaardiging opgaan, men zal roepen „Britsch Indië wordt bedreigd!", ,,Perzië wordt aangevallen!" en dergelijke angstkreten meer. De Russische regeering zal echter kalm voortgaan met het ,,afronden harer grenzen", eene uitdrukking die veel minder eupbemistisch is dan zij schijnt, juist omdat men zich te St. Petersburg wel tweemaal zal bedenken, alvorens de integriteit aan te tasten van eeuwenoude rijken, die met ontzaglijke kosten, met groote inspanning en twijfelachtig resultaat zouden moeten worden beoorloogd. De waarheid ten deze schijnt mitsdien, gelijk gezegd, te liggen tusschen de tegengestelde meeningen van Russophoben en Russophielen.

WONINGEN TE TEHERAN.

Teheran 27 Februari 18go.

„Indien men in Europa meent uitsluitend recht te hebben op de bewering, dat het klimaat verandert, dan vergist men zich. Vroeger bracht de winter hier weinig of geen sneeuw, in de maand Februari regende het wel eens, doch de zon haastte zich om tot de regenbui te zeggen: ,,óte toi de la

»

Sluiten