Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aarde voor dit park moest gehaald worden uit het aan de Kaspische zee gelegen Lenkoran, en de boomen zien er niet zeer welvarend uit.

Toen Bakoe nog tot Perzië behoorde (eerst in 1806 kwam het voorgoed onder Russisch beheer, nadat het in 1723 reeds eenmaal bij Rusland was ingelijfd), was het eene sterk verdedigde plaats. De vesting bestaat nog. Aan den zeekant is een groote toren, de Kali i doechter (de toren der maagd) geheeten, die thans als vuurbaak wordt gebruikt.

Evenals te Tiflis, onderscheidt men te Bakoe eene moderne en eene Oostersche wijk. Laatstbedoelde heeft echter een zuiver Perzisch karakter. Merkwaardig is het dat terwijl de Turken de plaatsen welke hun door christenen worden ontnomen ten spoedigste in massa verlaten, de Perzen blijven waar zij zijn en niet alleen de overheersching dragen, maar hunne tevredenheid te kennen geven, aan elk die het hooren wil, met het bestuur der ongeloovigen.

De inlijving bij Rusland heeft voor Bakoe het gevolg gehad dat de stad zich uit een oeconomisch oogpunt kan ontwikkelen, en dat de in haren bodem verborgen schatten niet ongebruikt blijven liggen. Reeds in 1860 begonnen de proefnemingen tot exploitatie der petroleumbronnen, die reeds ten tijde der G rieken bekend, doch gedurende eeuwen een dood kapitaal waren. Wat Bakoe, de Kaukasus, Rusland thans verschuldigd is aan de kerosinenijverheid is wereldbekend, en hij, die het niet mocht weten, kan er zich van overtuigen bij het aanschouwen der petroleumtreinen, welke thans door geheel Rusland loopen, der petroleumstoombooten welke, een groot gedeelte der wereld met Russische aardolie voorzien, van het leven en verkeer eindelijk, dat in de electrisch verlichte haven van Bakoe heerscht.

De naam Bakoe beteekent „plaats der stormen." Van de omliggende heuvels jaagt de harde wind, die er niet zelden waait, een fijn stof over de stad, dat mond, neus en ooren onaangenaam aandoet. Hij die de Kaspische zee gaat bevaren wordt door deze stormen reeds voorbereid op hetgeen hem te

Sluiten