Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen de bagage öp eene reis in Perzië te verduren heeft, kan men zeggen dat onze koffers aan de Europeesche spoorwegstations gestreeld en geliefkoosd worden. Vloeibare stoffen en poeder zijn lastige artikelen. Hij, die ze in zijne koffers heeft, zorge er voor ze zooveel mogelijk in kleedingstukken gerold in het midden van den koffer te plaatsen, en zelfs dit verhindert dikwijls nog geen ongelukken.

AI het hierboven gezegde heeft in het bijzonder betrekking op het reizen van Enseli tot Teheran per „tschappar". Van deze manier kan alleen gebruikt gemaakt worden door mannen van een sterk gestel. ^ rouwen en kinderen kunnen de reis niet anders volbrengen dan per karavaan. Zij worden dan vervoerd hetzij per „tachteravan", d. i. een soort van bak, geplaatst op twee lange boomen, waarvan de uiteinden, vóór en achter, op een muilezel worden geplaatst, of wel per ,,Kajaweh", d. i. een stel van 2 manden in het midden verbonden, en geplaatst op een muilezel. In elk der manden kan één persoon plaats nemen, zoodat de muilezel op deze wijze twee personen vervoert. Per karavaan duurt de reis van Enseli tot Teheran 14 tot 20 dagen. Het spreekt van zelf dat indien men op deze manier reizen wil, men te Enseli bedienden, in het bijzonder een kok, moet aannemen, en dat men een volledig keukengereedschap noodig heeft.

Het tschapar reizen is in Perzie eene eeuwenoude instelling. Herodotus verhaalt van de wegen in dit land, die naar Perzische mijlen ofparasangs werden berekend, en van de posthuizen, waarinde postboden en de reizigers overnachtten.

De kronieken uit onze tijden kunnen nog hetzelfde vermelden. De afstanden worden nog steeds berekend naar farsachs (1 farsach = ongeveer 6 kilometer), en de posthuizen bestaan ook nog, ofschoon vermoedelijk in een minder goeden toestand dan onder de regeering van Darius. Evenals 5oo jaren vóór Christus de post eene koninklijke instelling was, belast ook thans de Perzische regeering zich met het onderhoud van posthuizen, die op afstanden van 3o tot 36 kilometer van elkaar liggen, en met het verstrekken van paarden en van postknechts.

34

Sluiten