Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mainoetcher alleen overwonnen wat het eigenlijke Iran betreft; Toer voerde nog geruimen tijd den schepter over Toeran, doch moest deze gewesten afstaan aan Afrasiab. Het was vooral in zijne veldtochten tegen laatstgenoemden koning dat Roestem den roem behaalde, waarvan de herinnering nóg in Perzië voortleeft. Roestem is de perzische Hercules; jong en oud kent den naam van zijn paard Raksch; hij deed wonderen van dapperheid en krijgslist onder de koningen die na Mainoetcher elkander opvolgden, n.1. onder Nioeder (Mainoetcher's zoon) ZefF, een achterneef van Feridoen, Gerscep, welke den oorlog tegen Afrasiab voortzette, Keikobad, die te Persepolis (toen Istachar geheeten) moet overleden zijn, en eindelijk van Kei Kaöes. Toen de laatste als gast van den koning van Syrië verraderlijk gevangen werd genomen, en Afrasiab tegelijkertijd weder eenen inval in Perzië deed, was het Roestem die den koning bevrijdde en den vijand uit het land dreef.

Het is niet te verwonderen, dat aan zulk eenen held, aan zulk eene legendarische grootheid, die op zijn paard „Raksch" thans nog overal in beeld prijkt, geen andere woonplaats kan worden toegechreven als de meest woeste, de meest indrukwekkende punten in het Perzische landschap. In verband daarmede zou men het dorp Roestemabad, indien het niet reeds dien naam droeg, aldus moeten doopen.

Als de reiziger van deze plaats verder trekt, bekruipt hem het gevoel dat hij thans werkelijk in Perzië is. Hooge bergen scheiden hem van Europa. Hij heeft juist genoeg van den weg gezien om zich rekenschap te kunnen geven van hetgeen hem verder te wachten staat.

Intusschen de paarden staan weder klaar, en voort gaat het den weg op naar het poststation te Mendsjil. Smaller wordt het bed van den Sefidroed, en nauwer het pad dat zich nu eens aan de helling der bergen kronkelt, dan weer steil naar den top gaat om daarna zigzagsgewijze naar beneden te leiden. Doch de stijgingen zijn grooter dan de dalingen. Men beklimt het hoog-plateau waarop Teheran ligt.

35

Sluiten