Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid !). Voor het overige heeft elke derwisch de eene of andere bijzonderheid in houding, gebaren of stem; zoodat men, hem eens gezien hebbende, den man onmiddellijk herkent. Zij zijn eene ware belasting, vooral voor de Europeanen. Eene aalmoes van minder dan twee kran (fl. 0.72) weigert de derwisch, en geeft men hem niet van tijd tot tijd iets, dan zal hij den Europeaan soms gedurende eene geheele wandeling vervolgen met geschreeuw en gebedel. Als Noroez (Nieuwjaar) nadert, komt een derwisch, gezonden door het hoofd hunner corporatie, om de gebruikelijke fooi. Het minste wat hij als zoodanig aanneemt is een toman (fl. 3.6o), meestal verlangt hij meer. Willigt men zijnen eisch niet in, dan zal hij vlak naast de poort van uw huis zich installeeren, onder een stuk mat of katoen, rustig zijnen kalian rooken, en u nacht en dag lastig vallen met zijn ,,Ja hak". Naarmate Noroez nadert, wordt ook zijn geroep menigvuldiger, en eindelijk is men wel verplicht toe te geven. Voor de door hem ontvangen aalmoes geeft hij quitantie, en mocht na zijn vertrek een andere derwisch u lastig vallen, dan zendt men deze quitantie naar het hoofd der derwischen, en blijft van verdere onaangenaamheden verschoond.

Onder de derwischen bevinden zich prinsen van koninklijken bloede, priesters, negers die als slaven naar Perzië zijn gekomen, en ander volk. Velen zijn sprookjesvertellers. Deze hebben de handigheid om bij het belangrijkste punt van hun verhaal plotseling af te breken en het ,,wordt vervolgd" tot op een anderen dag uit te stellen, als wanneer zij natuurlijk opnieuw geld van de omstanders vragen. De beroemde dichters Saadi en Hafiz waren derwischen, maar de kaste is in verval. Bijna alle derwischen rooken tegenwoordig „beng" (eene soort van hadschisch). Onder de hoogere standen bevinden zich vele personen die zich evenzeer derwisch noemen. Intusschen hebben dezen een geheel ander karakter. Zij namen vermoedelijk dien naam aan om hunne ware eigenschap van leden eener ongeoorloofde godsdienstige sekte te verbergen.

Sluiten