Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water, of thee gebruikt. Als men de laan ten einde is gaat de weg door het bed eener rivier, waarin alleen in het voorjaar water stroomt.

Daarna komt eene opene vlakte. Links ligt het dorp Davoedieh, eens eene prachtige bezitting, die thans echter geheel verlaten is en in puin ligt. Zij werd aangelegd door Sedr-Azem, den groot-vizier, die de voornaamste verantwoordelijkheid draagt voor den oorlog tusschen Engeland en Perzie in 1858. Davoedieh beslaat eene oppervlakte van meer dan een kilometer lengte. Toen de geheele bezitting gereed was, achtte de Shah haar te weelderig voor een zijner onderdanen en legde er beslag op. Thans zingen er de nachtegalen.

Rechts van den zonnigen weg zien wij den schoorsteen van de munt. Na nog twee kilometer te hebben afgelegd, bereikt men het dorp Goelahek.

Goelahek werd in 1814 door Feth Ali Shah ten geschenke gegeven aan de Britsche regeering. De rechtspraak wordt er uitgeoefend door den consul, geattacheerd aan de Engelsche legatie. Niemand kan er een eigendom koopen, verkoopen, huren of verhuren, zonder verlof van het hoofd van het gezantschap. Dit laatste oefent ook het politietoezicht uit.

Midden in het dorp ligt de tuin van de legatie, een heerlijk oord met prachtig geboomte. Het centrum van den tuin is een hooge mast, van welks top de Britsche vlag wappert. De verschillende huizen der aan het gezantschap verbonden ambtenaren liggen verscholen tusschen de hooge platanen. Aangezien er geen enkele groote zaal aanwezig is, worden receptiën en feesten gegeven in eene reusachtige en rijk gedrapeerde tent, die indertijd expresselijk uit Britsch-Indie is ontboden.

In denzelfden exterritorialen toestand als Goelahek, bevindt zich het vlak daartegenover gelegen dorp Zergendeh, dat aan de Russen behoort. De gebouwen en de omheining van den schaduwrijken tuin van het Russische gezantschap zijn nieuw opgetrokken in 1884. Het dorp telt meer huizen dan Goelahek, hetgeen wellicht aan de temperatuur moet

Sluiten