Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was het eerste station na Teheran, in welk station mij een paar stuks bagage gestolen werden, achter den rug, of de onwelwillende terughoudendheid tegenover den vreemdeling, welke de bevolking van Teheran kenmerkt, hield geheel op en maakte plaats voor eene vriendelijkheid, die mij, na eenige jaren verblijf in Perzië, aangenaam verraste. Men klaagde over de staking der door de „Bank Mining Rights Corporation" aangevangen ontginningswerken van de kopermijnen te Goergan in de nabijheid van Abbassabad, sprak op aangename wijze over het dozijn Europeanen, die aldaar bezig zijn geweest, betreurde de opheffing der tabaksregie en wenschte dat de Europeanen, die welvaart hadden aangebracht, terug mochten keeren. Met voldoening vermeld ik dat onder de handvol Europeanen, die in de laatste twee jaren vóór mij van dezen weg hebben gebruik gemaakt, drie Nederlanders (overigens bijna allen Engelschen) waren. In een dorp, uitsluitend bewoond door Seyeds (afstammelingen van den Profeet) dicht bij de heilige stad Meshhed, ging de Schiitische priester, tot mijne verbazing, zelfs zoover dat hij mij uitnoodigde de beroemde moskee aldaar te betreden en in mijne tegenwoordigheid een dienst te verrichten voor den Imam Reza, wiens voetstap, in steen afgedrukt, als eene reliquie wordt bewaard.

Te Semnan (8 ooo inwoners) '), Damgan (7 000 inw.), Sebzevar ^o 000 inw.) en Nishapoer (i5 000 inw.) bezocht ik de bazaars en kreeg den indruk, dat alleen zeer

goedkoope artikelen in deze steden een afzet zouden kunnen vinden.

De stad Semnan is omgeven door tuinen en velden ; er is dan ook water beschikbaar; in de bazaars is het verkeer vrij druk.

Te Shahroed komen de Russische goederen via Astarabad en Bender-i-Gez; er wordt Perzische wol uitgevoerd. Het hoofdcentrum voor Perzische en Afghaansche wol

1 ) Deze bevolkingscijfers zijn alleen bij benadering op te geven.

42

Sluiten