Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemmig wenschten de 'inlanders, dat het station zoo ver mogelijk verwijderd van hunne stad zou worden gebouwd en met dezen wensch is rekening gehouden.

Het gevolg daarvan is, dat in de ruimte tusschen de inlandsche stad en het station overal Russische huizen zijn verrezen en dat de inboorling, die thans den spoorweg op prijs stelt, genoodzaakt is om op zijnen weg naar het station de Russische wijk te passeeren. Op deze manier blijft het Europeesch element geheel intact, zoodat de Sarth in plaats van dit in zich op te nemen, het veeleer onwillekeurig als voorbeeld bezigt.

Gelijk gezegd, hebben de Russen ook te Taschkent dit stelsel van afscheiding volgehouden. Aan de eene zijde van het riviertje Ankhor strekt zich in waaiervorm de Russische wijk uit, met breeds door hooge boomen beschaduwde straten, trottoirs en schoone gebouwen, waaronder uitmunten het paleis van den Gouverneur-Generaal, het paleis van den Grootvorst Nikolaas, de Kroongebouwen, de militaire club, kerken en scholen en particuliere huizen, die zonder uitzondering door groote tuinen zijn omgeven. Er zijn verschillende magazijnen geheel op Europeesche wijze ingericht. Aan de andere zijde van genoemd riviertje ligt de Sarthische wijk, van een zeker Oostersch type, met talrijke moskeeën, medressés en een uitgestrekten bazaar. De Russische wijk telt ongeveer 26 000 zielen met inbegrip van 8000 militairen.

De lezer heeft wellicht de meening gevormd, dat de Russische wijk van Taschkent ook een oostersch aanzien heeft. Niets is intusschen minder waar. Men zou deze wijk kunnen vergelijken met een groot op Europeesche wijze aangelegd park. Zij ligt (geogr. 69° lengte van Greenwich en 410 breedte) op een i5oo voej hoog plateau, waarvan de bodem gevormd wordt door eene gemiddeld 20 meter dikke laag van hoogst vruchtbaren ,,loessi(-grond. Dit plateau wordt besproeid door een tiental rivieren, die uitvloeien in de Svr Darja. Het klimaat is gematigd : de

Sluiten