Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provincie Ferghana aan de Russische Regeering aanleiding geven om de lijn te bouwen. Welke de beweegredenen mogen zijn, is overigens van ondergeschikt belang, mits de lijn er slechts kome.

De Golodnaja-stepp eindigt, nadat het station Djizak, met 5ooo inwoners, gepasseerd is. Het is bij dit station, dat een consortium van Moscousche kooplieden heeft voorgesteld om eene lijn van Samarkand naar de provincie Ferghana te maken, voor welke lijn het concessie vroeg voor den tijd van 85 jaren, zonder eenigen waarborg van den Staat. Deze lijn zou gaan van Samarkand over Djizak en Khodjent naar Kokhand, terwijl het aan de Regeering werd overgelaten op eigene kosten eene lijn Djizak Taschkent of Khodjent aan te leggen. Deze vraag is nog in overweging; de Russische Regeering schijnt zich, wat bouw en exploitatie van spoorwegen in Centraal-Azië betreft, niet te willen binden, doch alweder: lang zal de tegenwoordige toestand niet kunnen duren. Het district van Djizak, 3o 968 vierkante werst groot, telt 1 38 35o inwoners; dat van Khodjent, met eene oppervlakte van 1 1 515 vierkante werst (5o 000 dessj. zijn geïrrigeerd), heeft eene bevolking van 84 06S zielen. De stad Khodjent aan den linkeroever der Syr Darja is een station van den handelsweg uit Boechara en Taschkent naar Ferghana en Kaschgar. Het aantal Russische bewoners van Khodjent is slechts 366, dat der inboorlingen 28 911.

Dicht bij Samarkand vloeit de rivier Zerafschan. Zij is zóó ondiep, ook omdat zij eene delta vormt van ongeveer een kilometer breedte, dat men haar doorwaadt. Ook over deze rivier zouden bij aanleg van een spoorweg een of meer ijzeren bruggen moeten worden gebouwd. De Zerafschan schijnt overigens in de oudheid overbrugd geweest te zijn, althans indien men mag afgaan op twee reusachtige bogen in ruïne, waarvan men veronderstelt dat zij gedeelten van eene brug over de twee hoofdtakken der genoemde rivier gevormd hebben.

De Zerafschan besproeit het district van denzelfden naam,

Sluiten