Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat jaarlijks voor ecne waarde van Rb. 400 000 naar Europa. De prijs dezer tapijten te Merw is van Rb. 6 tot Rb. 1000 per stuk, naar gelang van grootte en qualiteit. De oase van Merw is vruchtbaar; tot dusver is nog slechts een betrekkelijk gering gedeelte behoorlijk bebouwd. Toch brengt zij reeds jaarlijks voort, in ronde getallen :

katoen 40 000 poed.

wol 1) 5o 000 ,,

leder loo 000 ,,

iamsvellen •) 100 000 „

graan 800 000 ,,

gerst 400 000 ,,

sesamzaad 100000 ,,

Vooral de katoenbouw ontwikkelt zich snel en men gelooft binnen weinige jaren nog eene veel grootere hoeveelheid dan thans te zullen produceeren, doch men geeft er zich tevens rekenschap van niet boven een zeker maximum te kunnen gaan, uit hoofde van den onvoldoenden voorraad van water.

De invoer van Merw geschiedt uit Boechara, Khiva, Perzië ( Meshhed ), Afghaansch Turkmenië, Turkestan en Askabad ; de uitvoer naar Boechara en Perzië. Vertrouwbare cijfers zijn voor het naast hieromtrent niet te verkrijgen, doch bij benadering kan als cijfer van den tegenwoordigen import-, export- en transitohandel der stad worden aangegeven i5 millioen roebel. Te gelijkertijd is de handel te Merw voor uitbreiding vatbaar. In de nabijheid liggen de oases van Yuletan, Saraks en Pendjdeh, bewoond door de Sarik- en Salor-Turkmenen, terwijl Merw de zetel is der Tekke-Turkmenen.

De prijzen van verschillende artikelen zijn te Merw zeer hoog. Voor een flesch bier, die te Kasan of te Astrakan 10 kopeken kost, betaalt men te Merw 25 a 3o kopeken.

1 ) Gaat vooral naar Marseille.

2) De eene helft gaat naar Europeesch Rusland, de andere naar Boechara.

Sluiten