is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die over millioenen roebels loopen, dat daaronder geen enkel cijfer school, betrekking hebbende op een Nederlandsch handelsartikel, indien ik de overtuiging had, dat geen enkel Nederlandsch handelskantoor, geen koopman, geen winkelier, geen industrieel, geen kolonist in Russisch CentraalAzie gevestigd is, dat geen Nederlandsche technische onderneming er werkt, dat geen Nederlandsch geld er welvaart verspreidt, — moedeloos maakte mij dit alles niet, want het was een troost te weten dat het hier een gebied geldt, hetwelk eerst sedert dertig jaren van beschaving spreken kan, dat te nauwernood ten onzent bekend is, en waarop het dus der moeite waard zou zijn de aandacht mijner landgenooten te vestigen.

Indien ik bij die poging mocht slagen en het tegenwoordig verslag de overtuiging mocht schenken, dat het Russisch gebied in Azië in beginsel een veld voor onze werkzaamheid en geestkracht kan aanbieden, dan zal zeker de vraag rijzen, welke belemmeringen dat streven ontmoeten zal.

In verband daarmede moge het vergund zijn op te merken dat, indien het waar is dat vreemdelingen zooveel mogelijk op het Russisch territoir worden geweerd, de ondervinding in Europeesch F.usland ons Nederlanders heeft bewezen, dat er wel degelijk onderscheid wordt gemaakt tusschen den eenen vreemdeling en den anderen. Terwijl aldaar vreemdelingen zijn, wier verblijf alles behalve gemakkelijk genoemd kan worden, herinner ik mij niet gedurende een zesjarig verblijf te St. Petersburg iets vernomen te hebben \an eenigen harden maatregel, genomen tegen een Nederlandsch onderdaan, die zich niets te verwijten had '). Er is geen reden om aan te nemen, dat dit onderscheid door de autoriteiten in Aziatisch Rusland uit het oog zou worden verloren, en ik durf die veronderstelling staande te houden

( i ) De moeielijkheden, welke buitenlandsche Israëlieten in Rusland ondervinden, staan in verband vooral met de interne politieke en' minder met de zuiver economische wetgeving.